»
S
I
D
E
B
A
R
«
สังคหวัตถุ 4…วิธีผูกใจคน เสริมให้ทีมทำงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ
Jun 21st, 2012 by Valaiporn Changkid 2,666 views

“สังคหวัตถุ” หมายถึง วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ผูกใจคน พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “รถม้าแล่นได้เพราะมีลิ่มสลักคอยตรึงส่วนประกอบต่างๆ ของรถเข้าไว้ด้วยกันฉันใด คนในสังคมย่อมต้องมีกาวใจหรือความสัมพันธ์อันดี ทำหน้าที่เชื่อมประสาน…คนทั้งหลายเข้าด้วยกันฉันนั้น”
หากอยากให้เพื่อนร่วมงานและคนในองค์กรร่วมแรงเทใจทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ควรนำหลักสังคหวัตถุ 4 มาเป็นแนวทางในการ “ผูกใจเพื่อนร่วมงาน”

สังคหวัตถุ 4 มีดังนี้

 • ทาน หมายถึง การให้
  ทุกคนควรรู้จักให้และมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน การให้นั้นไม่ได้หมายถึงหรือเฉพาะเจาะจงเพียงแค่การให้แต่เพียงสิ่งของอย่างเดียว แต่หมายรวมถึงการให้ซึ่งความรู้ ให้ความช่วยเหลือ และการให้ที่ยิ่งใหญ่เสมอคือ “การให้อภัย”
 • ปิยวาจา หมายถึง การพูดถ้อยคำไพเราะอ่อนหวาน
  ถ้อยคำที่เปล่งออกมาเป็นคำพูดมีความสำคัญ เพราะคำพูดมักจะถ่ายทอดออกมาได้ถึงอารมณ์ซึ่งจะทำให้คนรักหรือเกลียดก็ได้ การพูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพไพเราะและอ่อนหว่านย่อมแสดงถึงวุฒิภาวะทางอารณ์ว่ามีมากหรือน้อยเพียงใด คำพูดเพียงคำเดียวอาจจะทำให้คนรักหรืออาจจะฆ่าคนได้ก็มี ฉะนั้นจึงควรพูดด้วยถ้อยคำสุภาพ พูดด้วยจิตเมตตา พูดแต่ความจริงให้ถูกกาลเทศะ และพูดในเชิงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพิ่มความนุ่มนวลโดยเติมหางเสียง เช่น ค่ะ ครับ เพื่อแสดงการให้เกียรติ ทำให้คนในองค์กรรู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญ และช่วยให้การติดต่อประสานงานทำได้ง่ายขึ้น
 • อัตถจริยา หมายถึง การทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น
  โดยเริ่มจากพัฒนาความรู้และความสามารถในการทำงานของตนเอง ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมก่อน จากนั้นจึงใช้ความสามารถที่มีทำงานอย่างเต็มที่พร้อมร่วมมือกับทีมงาน และช่วยเหลือกันและกันเมื่อพบอุปสรรค
 • สมานัตตตา หมายถึง การวางตัวสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับฐานะและบทบาทของตนเอง
  หากเคยวางตนกับผู้อื่นในทางที่ดีอย่างไร ยังคงทำเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อมีตำแหน่งสูงขึ้น ยิ่งต้องวางตนให้ดี แสดงความมีเมตตาให้มาก ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิด เมื่อความสัมพันธ์อันดีเชื่อมโยงทุกคนเข้าไว้ด้วยกัน การงานก็จะก้าวหน้า และยังส่งผลให้มีสุขภาพจิตดี

รายการอ้างอิง : 4 วิธีผูกใจคน เพิ่มงานดี. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : แหล่งที่มา : facebook.com/นิตยสารชีวิต. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555. สืบค้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555.

Share
QIBook2012
May 16th, 2012 by jutaphet 311 views
หนังสือ ” พัฒนาการสารสนเทศเชิงควอนตัม (Development of Quantum Information)”
                                                    download :http://www.e-books.in.th/oqc-nectec

        หนังสือฉบับนี้ จัดอยู่ในขั้นแรกของชุดหนังสือสารสนเทศเชิงควอนตัมสี่ระดับขั้นที่จัดทำเพื่อเผยแพร่และกระตุ้นการ ตอบรับต่อความก้าวหน้าของศาสตร์ฟิสิกส์แขนงใหม่นี้ อันประกอบด้วยบทสรุปงานวิจัย และรายงานการสำรวจสำหรับผู้สนใจงานวิจัยเชิงลึกในขั้นแรก ระดับที่สองคือหนังสือแบบเรียนเชิงเทคนิคสำหรับการศึกษา ขั้นที่สามคือหนังสือบทความทางวิทยาศาสตร์ อภิธานศัพท์ สำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาความรู้เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสุดท้ายคือหนังสือบทวิจารณ์ การกำหนดแผนที่นำทางและวางยุทธศาสตร์งานวิจัยทางด้านสารสนเทศเชิงควอนตัมสำหรับผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบายหรือสำหรับบุคคลทั่วไปเพื่อวิเคราะห์แนวทางการวิจัยที่เหมาะสมต่อไป

คำถามท้ายบทที่ 1 (Questions and Answers) และอภิปราย (Discussions)

URL:http://www.stks.or.th/blog/?p=14164

คำถามท้ายบทที่ 2 (Questions and Answers) และอภิปราย (Discussions)

URL:  http://www.stks.or.th/blog/?p=14166

คำถามท้ายบทที่ 3 (Questions and Answers) และอภิปราย (Discussions)

URL:  http://www.stks.or.th/blog/?p=14168

คำถามท้ายบทที่ 4 (Questions and Answers) และอภิปราย (Discussions)

URL:  http://www.stks.or.th/blog/?p=14170

คำถามท้ายบทที่ 5 (Questions and Answers) และอภิปราย (Discussions)

URL:  http://www.stks.or.th/blog/?p=14172

คำถามท้ายบทที่ 6 (Questions and Answers) และอภิปราย (Discussions)

URL: http://www.stks.or.th/blog/?p=14174

 

ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการสารสนเทศเชิงควอนตัมได้ที่ URL:http://www.stks.or.th/blog/?p=17895

Share
การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย
Jul 12th, 2011 by supaporn 73 views

ในหนังสือ จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2552 : หน้า 67) ได้กล่าวถึง การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย ไว้ว่า นักวิจัยไม่ควรประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย ด้วยการกระทำ ดังต่อไปนี้

 • การคัดลอกงานหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ว่าจะนำมาเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด โดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้ชัดแจ้ง เป็นเหตุให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าเป็นของตน
 • การคัดลอกผลงานของตนเอง โดยการคัดลอก นำผลงานของตนเองที่เหมือนเดิม หรือเกือบเหมือนเดิม หรือบางส่วน กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่ง หรือนำมาปรับแต่งให้ต่างไปจากเดิม เป็นเหตุให้ผู้อื่นเข้าใจคลาคเคลื่อน หรือเข้าใจว่าเป็นผลงานใหม่ จนเกิดความผิดพลาดในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
 • การปกปิด บิดเบือน แก้ไขข้อมูล ข้อความ ที่ทำให้ผิดไปจากความเป็นจริง เพื่อให้เป็นไปตามข้อสรุปที่ตนต้องการ ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดด้านวิชาการ วิชาชีพ และอาจถึงผิดกฎหมาย
 • การสร้างข้อมูลเท็จ  หรือหลีกเลี่ยงที่จะนำเสนอตามความเป็นจริง ถือว่าเป็นการหลอกลวง
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือความลับของผู้รับการวิจัย โดยไม่ได้รับคำยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้รับการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นทางใดก็ตาม ถือว่าเป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบ และขาดจิตสำนึกในความมีจรรยาหรือความประพฤติที่ดี

บรรณานุกรม:

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2554. จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัียแห่งชาติ.

Share
จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ
Jul 12th, 2011 by supaporn 233 views

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้ออกหนังสือ “จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ” เพื่อเป็นแนวทางให้นักวิจัยยึดถือประพฤติปฏิบัติ โดยประกอบด้วย เนื้อหา 5 ส่วนหลัก ได้แก่

 • จรรยาวิชาชีพของนักวิจัย และแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย นักวิจัยพึงมีจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป นักวิจัยพึงทำวิจัยอย่างเต็มความสามารถด้วยความเสียสละ ขยัน อดทน นักวิจัยต้องมีอิสระทางวิชาการ โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย และนักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ พืช สังคม ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ หรอสิ่งแวดล้อม
 • จรรยาวิชาชีพในการทำวิจัย และแนวทางปฏิบัติทั้งในช่วงก่อนการดำเนินงานวิจัย ระหว่างการดำเนินงานวิจัย และหลังการดำเนินการวิจัย
 • แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้อื่นและหน่วยงาน ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติของนักวิจัยต่อผู้ช่วยวิจัย ต่อที่ปรึกษาของนักศึกษา ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และต่อแหล่งทุนวิจัย
 • แนวทางปฏิบัติของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติของผู้อำนวยการหรือหัวหน้าชุดโครงการวิจัย แนวทางปฏิบัติของผู้จัดการหรือผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัย แนวทางปฏิบัติของนักวิจัยที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง แนวทางปฏิบัติของผู้ประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและบทความวิจัย แนวทางปฏิบัติของบรรณาธิการ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด และแนวทางปฏิบัติของแหล่งทุนวิจัย
 • การประพฤติผิดจรรยาวิชาชีพวิจัย

คิดว่าตอนนี้ห้องสมุดคงจะมีให้หนังสือเล่มนี้ให้บริการแล้ว

บรรณานุกรม:

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 2554. จรรยาวิชาชีพวิจัย และแนวทางปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัียแห่งชาติ.

Share
“ขานี้มีหัวใจ”
Mar 4th, 2011 by titima 90 views

สารคดี ก.พ. 2554

แนะนำบทความน่าสนใจใน สารคดี ฉบับ ก.พ. 2554 สนใจอ่านติดต่อได้ที่ห้องสมุดกลาง สวทช. (STKS)

กว่าจะผลิตขาเทียมสักข้าง ไม่ใช่เรื่องง่าย หากต้องอาศัยศาสตร์หลากแขนง เช่น กายวิภาคศาสตร์ ชีวกลศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี เป็นต้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใส่ “หัวใจ” ในขณะที่สร้าง ด้วยการคำนึงว่าอุปกรณ์เหล่านี้ต้องช่วยให้ผู้พิการมีชีวิตอย่างปกติสุขและมีคุณภาพ …ตามไปดูโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร สถานที่ผลิต “นักกายอุปกรณ์” หรือ “นักสร้างอวัยวะเทียม” แห่งเดียวของอุษาคเนย์ (ตัวเลขปัจจุบัน นักกายอุปกรณ์ 300 คนต่อประชากรผู้พิการแขนขาขาด 1.87 ล้านคน)

ต่อด้วยแบบอย่างของความทุ่มเททำงานหนักของ นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ เลขาธิการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจำปี 2551 จากผลงานการทำขาเทียมต้นทุนต่ำให้คนยากจน แม้จะเข้าสู่วัย 71 ปี แต่ยังคงทำงานหนัก และเดินทางไปทุกพื้นที่กับ คาราวานขาเทียม “..ผมอยากให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะหมอคือคนที่ตัดขาเขาแม้จะทำเพราะเหตุผลทางการแพทย์ แต่สิ่งทดแทนคือเราอยากให้เขามีชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยขาใหม่และต้องเป็ยขาที่ดีด้วย” ใน ขาเทียมและงานแห่งชีวิตของ เทอดชัย ชีวะเกตุ

และบทความอื่นๆ

 • โรคติดเน็ต สัญญาณร้ายของการติดเน็ตและกลยุทธ์พิชิตอาการติดเน็ต
 • ปรากฏการณ์และเทคนิคบ้านๆ บน YouTube
 • ลิงจิ้มดีดมั่วๆ จะเขียนหนังสือเสร็จเมื่อไร?
 • Lord Kelvin นักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ของอังกฤษ
Share
ปลาวาฬบรูด้า
Feb 12th, 2011 by titima 77 views

สารดี ม.ค. 54

มีอะไรในสารคดี ฉบับเดือน ม.ค. 54 สนใจอ่าน ใช้บริการที่ห้องสมุดกลาง สวทช.

 • วาฬบรูด้า วาฬที่ไม่มีฟันแต่มีบาลีน (Baleen)หรือแผ่นกรองคล้ายหวีสำหรับใช้กรองฝูงปลากินเป็นอาหาร ติดตามปรากฏการณ์ชมวาฬบรูด้า และการหาวิธีเพื่อให้พวกมันกลับมาเยือนชายฝั่งทะเลไทยต่อๆ ไป
 • จากการที่ปี 2553 รัฐบาลไทยประกาศให้เป็นปีแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เช่นเดียวกับสหประชาชาติประกาศให้เป็นปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ในสารคดีฉบับนี้ก็มีบทความที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพมานำเสนอ คือ Top rank ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นกับการสูญสิ้นความหลากหลายทางชีวภาพ และ ปตท. กับ ความหลากหลายทางชีวภาพ กับกิจกรรมสัมมนาวิชาการ “ชีวิต 2010 : ความหลากหลายทางชีวภาพคือชีวิต”
 • ปิดท้ายด้วย เป็นมิตรกับมะเร็งที่อโรคยาศาล วัดคำประมง การบำบัดมะเร็งแบบทางเลือก นอกจากผู้ป่วยจะได้รับการรักษาแบบองค์รวม ยังได้รับการขัดเกลาจิตใจจากธรรมะของหลวงตาปพนพัชร์ จิรธัมโม ที่สอนให้รู้จักการปล่อยวาง เตรียมตัวตายอย่างสงบ และอยู่อย่างเป็นมิตรกับมะเร็งในร่างกายของตน
 • ความสุดโต่งในยุคข่าวสารข้อมูล โดย พระไพศาล วิสาโล
 • Wikileakes พลังอำนาจแห่งการเปิดโปง
 • รุ้ง ซูเปอร์รุ้ง & สารพัดรุ้ง โดย ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ
Share
จับกระแสเทคโนโลยีปี 2011
Jan 12th, 2011 by titima 79 views

แนะนำบทความน่าสนใจในวารสารไมโครคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ม.ค. 2011 ตามติดเทคโนโลยีปี 2011

 • 4 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองอย่างมากในปี 2011 ของ ผู้อำนวยการฝ่ายแอดวานซ์เทคโนโลยี บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด อย่าง Cloud technology Green technology Personal divide และ Social network
 • ทิศทางของอินเทอร์เน็ตในปี 2011  เช่น สงครามโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ ตลาด Lap top HTML 5
 • สุดยอดแอพพลิเคชั่นบนโลก Smart phone 2011 และ 11 เทคโนโลยีบนอุปกรณ์มือถือที่น่าจับตามอง
 • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน
 • OpenOffice.org กับ e-Book
 • รู้จักกับ QR code บาร์โค้ด 2 มิติ คืออะไร ประโยชน์ และลองพัฒนาโปรแกรมสร้างและอ่าน QR code ด้วย Visual C# Express 2010

สนใจอ่านตัวเล่มได้ที่ ห้องสมุดกลาง สวทช.

Share
คลื่นยักษ์สึนามิ คลื่นอภิมหาภัย
Jan 10th, 2011 by supaporn 128 views

นอกเหนือจากหนังสือ ชุดคู่มือเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่พิมพ์เผยแพร่ ๓ เล่ม คือ ๑.การบริหารจัดการพิบัติภัย: คู่มือผู้บริหารสถานศึกษา ๒. สึนามิ: ประสบการณ์เด็กไทย และ ๓. การบริหารจัดการพิบัติภัย: คู่มือครู แล้ว หนังสือ “คลื่นยักษ์สึนามิ” หรือ “คลื่นยักษ์สึนามิ คลื่นอภิมหาภัย” เป็นหนังสือที่สวทช.​โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  หรือ เนคเทค ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็เป็นเล่มหนึ่ง ที่ได้แจกให้แก่โรงเรียนไทยทั่วประเทศตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นหนังสือที่ได้รับการอ้างอิงจากหนังสือที่ Unicef ให้การสนับสนุนในการจัดพิมพ์ทั้ง ๓ เล่มดังกล่าวข้างต้น

“คลื่นยักษ์สึนามิ” เป็นเรื่องที่แปลจาก Tsunami: The Great Waves ต้นฉบับภาษาอังกฤษโดย U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration, UNESCO/Intergovernmental Oceanographic Commission, International Tsunami Information Center, Laboratorie de Geophysique, France สืบเนื่องจากวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นวันที่เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ที่เริ่มต้นมาจากแผ่นดินไหวใต้ทะเลทางตะวันตกของสุมาตราตอนเหนือ คลื่นยักษ์โถมซัดเข้าใส่ชายฝั่งของหลายประเทศในมหาสมุทรอินเดีย ทำให้ผู้คนจำนวนกว่า ๒๒๑,๐๐๐ คน (ตัวเลขขณะตีพิมพ์) เสียชีวิต แต่ความสูญเสียอาจจะไม่รุนแรงถึงเพียงนี้ หากมีความรู้และมีระบบการเตือนภัยที่ได้ผลทันท่วงที รวมทั้งการกระจายข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ หนังสือเล่มนี้ จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคลื่นสึนามิให้แก่สาธารณชน โดยเฉพาะเยาวชนและนักศึกษา สำหรับใช้ประกอบการศึกษาและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสึนามิ รวมถึงวิธีการป้องกันภัยจากคลื่นสึนามิ เพราะการที่รู้จักธรรมชาติของคลื่นยักษ์ไว้บ้าง อาจสามารถรักษาชีวิตของเราและคนที่เรารักได้ ซึ่งท่านที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้รับความรู้แบบปฐมบทของคำว่า คลื่นยักษ์ เหตุที่ทำให้เกิดคลื่นสึนามิ ควรจะทำอย่างไรเมื่อเกิดคลื่นสึนามิ ติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ http://nstda.or.th

Share
สมุนไพรไทย อดีตที่รออยู่ข้างหน้า
Jan 8th, 2011 by titima 47 views

สารคดี ฉบับเดือน ธ.ค. 2553

ตัวอย่างบทความน่าสนใจในนิตยสาร สารคดี ฉบับเดือน ธ.ค. 2553

ในปัจจัย 4 ของการดำรงชีวิต คือ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค คนไทยเราพึ่งตัวเองเรื่องยารักษาโรคได้น้อยที่สุด โดยแต่ละปีงบประมาณที่ใช้ไปเรื่องยาเกือบแสนล้านบาท แต่มีเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นยาสมุนไพรในประเทศ ที่เหลือเป็นยาที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ นี้เองเป็นแรงผลักดันให้ “ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร หรือหมอต้อม แม่หมอสมุนไพร “อภัยภูเบศร”" ทุ่มเทสืบค้นและเก็บความรู้ภูมิปัญญาดั้งเเดิมเรื่องยาสมุนไพรทั่วสารทิศเพราะเชื่อว่า เราจะพึ่งตัวเองไม่ได้เลยถ้าไม่มีความรู้

ต่อด้วยประเด็น ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ…. ทางสองแพร่งบนเส้นทางสายสุขภาพระหว่าง “แพทย์” กับ “ผู้ป่วย” ระหว่าง นพ.วิชัย โชควิวัฒน กับ พญ.พจนา กองเงิน

ยังอยู่ที่เรื่องสุขภาพ ด้วยการชวนมาดูแลสุขภาพตัวเองกับศาสตร์ การหายใจบำบัดโรค การหายใจแบบโยคะ หรือ ปราณายามะ ที่เชื่อว่าการหายใจที่ถูกต้องไม่เพียงควบคุมการทำงานของร่างกาย แต่ยังควบคุมกระบวนการแห่งชีวิตที่นอกเหนือจากระดับกายอีกด้วย

ก่อนปิดท้าย ชมภาพและบันทึกเหตุการณ์อุทกภัยครั้งล่าสุดที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศ  ใน อุทกภัย’ 53 วิกฤตน้ำจากที่ราบสูงถึงคาบสมุทร ฝันร้ายที่พึ่งผ่านพ้น

ปิดท้ายเพื่อให้เข้ากับฤดูหนาวด้วย ศิลปะแห่งน้ำแข็งในธรรมชาติ มารู้จักกับรูปแบบต่างๆ ของน้ำแข็งในธรรมชาติ

Share
100 ปีสวรรคตพระปิยมหาราชรำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.112
Nov 1st, 2010 by titima 179 views

สารคดี ต.ค. 53

แนะนำบทความน่าสนใจในสารคดี ฉบับเดือน ต.ค. 2553

รำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 จากกรณีพิพาทเรื่องสิทธิเหนือดินแดนระหว่างสยาม-ฝรั่งเศส ผู้เขียนคุณไกรฤกษ์ นานา นักวิชาการทางประวัติศาสตร์ ได้ค้นพบเอกสารหลายชิ้นจากต่างประเทศ และวิเคราะห์ว่าวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 มิได้เกิดและจบลงที่การปะทะกันทางทหาร แต่เป็นเรื่องการเมืองระหว่างสยาม-ฝรั่งเศสและหลักฐานกลยุทธ์การข่าวและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความชอบธรรมในการอ้างสิทธิเหนือดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงของฝรั่งเศส ใน “รำลึกวิกฤตการณ์ ร.ศ.112 ใครผิด ใครถูก ในทัศนะของผู้รู้เห็นเหตุการณ์” Read the rest of this entry »

Share
๒๐ ปี สืบทอดเจตนา สืบ นาคะเสถียร
Oct 11th, 2010 by titima 131 views

สารคดี ฉบับเดือน ก.ย. ๒๕๕๓

ร่วมระลึกถึงการจากไปของ สืบ นาคะเสถียร ชายผู้ทุ่มเทอย่างจริงจังต่อหน้าที่ในการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก่อนรุ่งสางวันที่ ๑ ก.ย.๒๕๓๓ กับเจตนารมณ์ที่ว่า การจะรักษาป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวรไว้ได้ จะต้องรักษา ป่าตะวันตก ทั้งผืน ในเขต ๖ จังหวัดตะวันตกของประเทศไทย รวมเนื้อที่ ๑๑.๗ ล้านไร่ ครอบคลุมเขตอนุรักษ์ ๑๗ แห่งต่อเนื่อง บุคคลที่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ ๒ จากการสำรวจความคิดเห็นของคนไทยว่าเสียดายต่อการจากไปของสามัญชนคนไหนมากที่สุดในช่วง ๕๐ ปี (รองจากหลวงปู่แหวน สุจิณโณ) ใน “ผืนป่าตะวันตกวันนี้ ๒๐ ปี หลังเสียงปืนเมื่อ ๑ ก.ย.๒๕๓๓  ” และ “สืบ นาคะเสถียร ในความทรงจำ”

เรียนรู้หลักธรรมชาติแบบรวบรัดกับประสบการณ์ การจัดการป่า พร้อมสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวา-โก ใน “โรงเรียนธรรมชาติกลางหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวา-โก” โรงเรียนธรรมชาติภายใต้แนวคิดการดำเนินงานอนุรักษ์ธรรมชาติในวิถีทางที่สร้างสรรค์อันเป็นที่ตั้งของสถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้าชิราคาวา-โก เพื่อปลูกฝังจิตสำนนึกในการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตัวอย่างความร่วมมือสามประสาน คือ เทศบาลตำบลชิราคาวา-โก บริษัทเอกชน (โตโยต้า) และ NPOs องค์กรพัฒนาเอกชนของญี่ปุ่น ที่ประสบความสำเร็จและก่อประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น

ต่อด้วยการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำ “เขื่อนไซยะบุรี ความต้องการของใคร?”

จากนั้นตามติดกับประเด็น คุ้มที่จะเสี่ยงหรือไม่กับการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกในประเทศไทย ติดตามข้อมูลอีกด้านของการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ปิดท้ายเอาใจคนรักสุขภาพด้วยการชวนมารับประทานผักหน้าฝนกัน

และบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจใน สารคดี ฉบับเดือน กันยายน ๒๕๕๓ สนใจสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ ห้องสมุดกลาง สวทช.

Share
ระบบขนส่งอัจฉริยะ อนาคตคมนาคมไทยบนเส้นทางสายเทคโนโลยี
Sep 6th, 2010 by titima 316 views

สารคดี ฉบับ ก.ย. 2553

บทความน่าสนใจในนิตยสารสารคดี ฉบับประจำเดือน ส.ค. ๒๕๕๓

 • ในขณะที่ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ ยังแก้ไขไม่ตก ระบบขนส่งอัจฉริยะ (Intellectual Transportation System : ITS) นับเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ทำความรู้จักกับระบบขนส่งอัจฉริยะและโครงการ The Car-Talk Project โครงการสื่อสารระหว่างรถและอุปกรณ์บนท้องถนนของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำทีมโดย ดร.ภาสกร ประถมบุตร ผู้อำนวยการโปรแกรมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
 • ต่อด้วยข้อมูลขององกรอนุรักษ์ต่างประเทศ พบว่าตึกระฟ้ากลายเป็นสาเหตุทำให้นกจำนวนมากต้องตายเพราะการบินชน เหตุก็เกิดจากอาคารกระจกสมัยใหม่ได้สร้างความสับสนแก่พวกมัน แต่สำหรับเมืองโทรรอนโต ประเทศแคนาดา ซึ่งมีตัวเลขนกบินชนอาคารตายปีละ ๑-๑๐ ล้านตัว กำลังเรียกร้องให้เจ้าของและผู้เช่าอาคารดำเนินการปรับอาคาร เพื่อให้นกมองเห็นสิ่งกีดขวางและบินหลบหลีกทัน รวมถึงการพยายามผลักดันมาตรการ Fatal Light Awareness Program และ Light Out Toronto คือ การให้ปิดไฟอาคารในยามกลางคืน ใน สถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับนก
 • พบกับตัวเลขสถิติที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จาก World Nuclear Industry Status Report และ Bulletion of the Atomic Scientists ข้อมูลอีกด้านหนึ่งเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เอามั้ย…ไฟฟ้าจากนิวเคลียร์?
 • ทำความรู้จักกับเจ้าหมึกยักษ์-ออกโตปัส (Octopus) ที่อาศัยในแถบชายแดนทะเลภาคใต้ของเมืองไทยเรา โดยเฉพาะแนวหาดปะการังที่ประสบภัยจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิ พร้อมดูวิธีการจับหมึกด้วยเครื่องมือตามแบบภูมิปัญญาพื้นบ้าน
 • เปลี่ยนบรรยากาศด้วยการติดตามบทสัมภาษณ์ รศ. นพ. สภา ลิมพาณิชย์การ กับเวลากว่า ๔๐ ปี ในการรักษาคนยากจนให้พ้นความเจ็บป่วย กับคลินิกหมอสภา ๕ บาท รักษา (เกือบ) ทุกโรค พร้อมบทสัมภาษณ์ อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล คนทำหนังตัวเล็กๆ ที่สามารถคว้ารางวัลระดับโลก
 • รวมถึงเปิดตำนานหมู่บ้านกะเหรี่ยงฤาษีแห่งป่าตะวันตก “เลตองคุ” ชาวกะเหรี่ยงที่นับถือฤาษีเป็นศาสนา ถือศีลเคร่งครัด และดำรงชีวิตอันสงบ พร้อมการเป็นผู้นำทางความเชื่อและจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยงแถบชายแดนตะวันตกและพม่าหลายสิบชุมชน
 • พร้อมบทความอื่นๆ เช่น ปริศนา “เมฆทีปราตรี” Copernicium ธาตุที่ ๑๑๒ ซึ่งมีมวลมากที่สุดในโลก และฟรีดิช นิทเช นักปรัชญาชาวเยอรมัน ผู้ถูกเข้าใจผิดตลอดกาล

สนใจอ่านตัวเล่ม ติดต่อที่ ห้องสมุดกลาง สวทช.

Share
เชฟดาวรุ่งของเอเชีย
Jul 24th, 2010 by supaporn 167 views

20100719-jl-pr-02Reader’s Digest สรรสาระ ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ พบกับแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ และอุปกรณ์ไฮเทค ๒๕ อย่างที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น  และเมื่อวิทยาการก้าวหน้า มนุษย์จะอายุยืนยาวโดยมีหุ่นยนต์เป็นเพื่อน  สำหรับแฟนเทนนิส ต้องอ่าน อังเดร อากัสซี เปิดใจ  แต่ผู้รักรถยนต์ มีภาพพิพิธภัณฑ์รถยนต์ของห้าผู้ผลิตรถชั้นนำของโลก  น่าสนใจกับ  ๖๔ ความลับที่บริกรจะไม่วันบอกคุณ และ ๗ ข้อที่คุณควรรู้ก่อนเรียกร้องการชดใช้ค่าเสียหายและพบกับ เชฟดวงพร ทรงวิศวะ และเหล่าเชฟรุ่นใหม่ที่ผสมผสานมรดกทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์ได้อย่างวิจิตร

Share
เซี่ยงไฮ้ มหานครแห่งศตรวรรษที่ ๒๑
Jul 24th, 2010 by supaporn 135 views

20100719-jl-pr-01บทความน่าอ่านใน National Geographic ฉบับภาษาไทย เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๓ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑๐๘ พบกับมหานครแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ของจีน คือ เซี่ยงไฮ้ จากบทความ “ความฝันของเซี่ยงไฮ้” พบกับขุมทรัพย์ความรู้ว่าด้วยบรรพบุรุษเผ่าพันธุ์  มนุษย์ จากแหล่งโบราณคดีมิดเดิลอาวาชในเอธิโอเปีย ชมภูมิทัศน์อันอลังการ ทะเลแห่งเนินทราย และผู้หญิงในพุทธศาสนา ส่วนแฟนพันธุ์สุริยุปราคา ต้องอ่าน หลงเสน่ห์สุริยุปราคา เมื่ออ่าน “ใครว่าเชื้อโรคมองไม่เห็น” ต้องบอกลานิสัยเด็ก ๆ ที่ชอบเก็บของที่ตกพื้นขึ้นมากินใหม่ หรือดื่มน้ำแก้วเดียวกัน พร้อมเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมายพร้อมภาพสวยตามแบบฉบับของ National Geographic

Share
“ดินสอ” หุ่นยนต์ใช้งานตัวแรกฝีมือคนไทย
Jul 13th, 2010 by titima 246 views
สารคดี มิ.ย. 53

สารคดี มิ.ย. 53

อาจนับเป็นความสำเร็จก้าวแรกของการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์สัญชาติไทย ของบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด บริษัทผู้ผลิตหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์แห่งแรกของคนไทย กับผลงานการผลิตหุ่นยนต์ใช้งานภาคบริการ พร้อมตามไปดู
หุ่นยนต์กับคนไทย และสกู๊ปอื่นๆ เกี่ยวกับหุ่นยนต์ เช่น หุ่นยนต์ในเมืองไทย แคตตาล็อกหุ่นยนต์ในไทย : หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม หุ่นยนต์บริการ หุ่นยนต์เพื่องานวิจัย หุ่นยนต์เพื่อการแพทย์ และสามมุมมองเพื่อพัฒนาวงการหุ่นยนต์เมืองไทย ของ ดร.ชิต เหล่าวัฒนา เฉลิมพล ปุณโณทก และ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

ต่่อด้วย จิตใจสากลนิยม : นายแพทย์นอร์แมน เบทูน นายแพทย์ชาวแคนาดา พร้อมภารกิจการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ พร้อมทั้งการเป็นผู้วางรากฐานสวัสดิการทางการแพทย์ เพื่อการเข้าถึงการดูแลรักษาอย่างเท่าเทียมกัน “จงดั้นด้นไปยังที่ที่ผู้ป่วยรอคอย จงอย่ารอคอยให้ผู้ป่วยดั้นด้นมาหาท่าน”

ชุดชั้นใน “ไทรอาร์ม” ก้าวต่อไปด้วยฝีมือและจักรเย็บผ้า ของคนงานกลุ่มหนึ่งที่ร่วมมือร่วมใจกันหลังถูกเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ผลิตชุดชั้นในแบรนด์ใหม่ของตัวเอง

ตามรอยจิตวิญญาณแห่งอินเดียใต้ ทำความรู้จักกับชาวทมิฬ เรียนรู้รากเหง้าของศาสนาฮินดูไศวนิกาย ตระการตากับสีสันที่หลากหลายของบ้านเรือนและเครื่องแต่งกาย และสัมผัสกับชุมนุมในอุดมคติ

ประวัติศาสตร์การทำลายหนังสือ นับตั้งแต่มนุษย์ค้นพบหนังสือเก่าแก่ที่สุดในโลกทีเมืองซูเมอร์ ในดินแดนเมโสโปเตเมีย หรือ อิรักในปัจจุบัน

ปิดท้ายด้วย บทสัมภาษณ์ เอนก นาวิกมูล “ผมเปรียบตัวเองเป็นคนปะชุนประวัติศาสตร์”

สนใจสามารถขอรับบริการตัวเล่มได้ที่ ห้องสมุดกลาง สวทช.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa