»
S
I
D
E
B
A
R
«
10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ ประจำปี 2555
Sep 20th, 2012 by Valaiporn Changkid 225 views

10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามมองในปี 2555 นำเสนอเทคโนโลยีใน 4 สาขาที่กำลังได้รับความสนใจ ได้แก่ เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีวัสดุ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทั้ง 4 ด้านนี้เป็นที่น่าจับตามอง เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้อาจมีผลต่อธุรกิจ และชีวิตประจำวันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

NSTDA Invester’s Day 2012
10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองสำหรับธุรกิจ ปี 2555

Read the rest of this entry »

Share
บรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต
Jun 2nd, 2012 by pensiri 436 views

เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ ช่วยยืดอายุผลิตผลสด ไม่ให้เน่าเสียระหว่างการขนส่ง คงความสดยาวนานก่อนถึงมือผู้บริโภค

ผลผลิตทางการเกษตรยังคงเป็นสินค้าที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ ในฐานะสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ ที่มีมูลค่าสูงถึง 2 หมื่นล้านบาทต่อปี หรืออาจเพิ่มขึ้นได้มากกว่านั้น หากผัก ผลไม้สด ไม่เน่าเสียไประหว่างขั้นตอนการขนส่งปัญหานี้เกิดจากความไม่ได้มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์
Read the rest of this entry »

Share
โครงการออกแบบและพัฒนารถบรรทุกอเนกประสงค์เพื่อการเกษตร
Mar 30th, 2012 by pensiri 143 views

สวทช.ร่วมกับ บ.สามมิตร มอเตอร์สแมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานวิจัยและพัฒนารถบรรทุกอเนกประสงค์ โดยคำนวณการออกแบบตามหลักวิศวกรรมชิ้นส่วนโครงฐานที่สำคัญ 5 ได้แก่ เชชซี(chassis) ดุมล้อและระบบเบรก ระบบบังคับเลี้ยว เฟืองท้ายและระบบกันสะเทือน

และสามารถนำมาประกอบเป็นรถที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยในการใช้งานสูงใช้เครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบ ขนาด 14 แรงม้า สามารถใช้งานตามวัตถุประสงคืต่างๆ ได้หลากหลายเช่น รถบรรทุกเพื่อการเกษตร รถขนขยะ รถบรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถรับส่งนักเรียน รถโดยสาร เป็นต้น อีกทั้งราคาถูก ประหยัดน้ำมัน และมีค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่ารถบรรทุกทั่วไป

จุดเด่น

  • สามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้
  • รับน้ำหนักบรรทุกได้ 3-4 ตัน
  • ตัวรถสูง สามารถลุยพื้นที่เพาะปลูกได้
  • มีเครื่องสูบน้ำ สามารถดัดแปลงเป็นรถสูบน้ำหรือรถบรรทุกน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549-2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
เครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนและชุมชน
Mar 30th, 2012 by pensiri 292 views

ข้าวเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญ ทั้งเพื่อการส่งออกและบริโภคในประเทศ สวทช.จึงได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กสำหรับครัวเรือนและชุมชน เพื่อลดความเสียหายจากกระบวนการดังกล่าว โดยเครื่องสีข้าวที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นระบบครบวงจร สามารถสีข้าวได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว มีชุดขัดข้าวที่ออกแบบรอบการขัดให้เหมาะสมลดการหักของเมล็ดข้าวและชุดดูดรำข้าวซึ่งช่วยลดความร้อนในการขัดสี กำลังการผลิตข้าวกล้อง 200 กก./ชม. และข้าวขาว 150 กก/ชม.

จุดเด่น

  • พัฒนาและออกแบบเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ที่มีกระบวนการสีข้าวครบวงจรสามารถสีข้าวได้ทั้งข้าวกล้องและข้าวขาว
  • ชุดลูกยางกระเทาะเปลือกเป็นแบบเซาะร่องตามแนวการไหลของข้าว และมีครีบกั้นด้านข้างแผ่นป้อน
  • ชุดขัดข้าวออกแบบให้มีรอบการขัดที่เหมาะสมลดการหักของเมล็ดข้าว และออกแบบให้มีชุดดูดรำข้าวด้านนอกตะแกรงขัด ช่วยดูดรำข้าว ลดความร้อนในการขัดสี

รายการอ้างอิง : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิชย์ ปี 2549- 2554. ปทุมธานี : สำนักงานฯ, 2554.

Share
การเพิ่มมูลค่าของยางธรรมชาติ
Oct 17th, 2011 by suthiwan 122 views

การเพิ่มมูลค่าของยางธรรมชาติ วิธีหนึ่งที่ทำได้คือการใช้ “สารจับตัวน้ำล้างเครื่องปั่นน้ำยาง”ประสิทธิภาพสูง “GRASS2” โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (ดร. สุรพิชญ์ ลอยกุลนันท์ คุณฉวีวรรณ คงแก้ว คุณวีนัสรินทร์ อินทร์ติยะ และคุณศิริชัย พัฒนวาณิชชัย) ซึ่งมีคุณ สมบัติสามารถจับตัวเนื้อยางได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว ได้เนื้อยางที่มีคุณภาพสูง ลดการปนเปื้อนของซัลเฟตในน้ำทิ้ง ไม่ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่า ซึ่งเป็นก๊าซพิษ ใช้ปริมาณน้อย และต้นทุนการผลิตต่ำ ผลการทดสอบประสิทธิภาพในโรงงานผลิตน้ายางข้น พบว่าต้นทุนการจับตัวยางจากน้าล้างมีค่าเพียง 0.50 บาท/ยางแห้ง 1 กิโลกรัม
จุดเด่นของสารจับตัวน้ำล้างเครื่องปั่นน้ำยาง คือ

  • เพิ่มมูลค่าของยางธรรมชาติ
  • ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
  • ลดต้นทุนการผลิต

แหล่งที่มา : TLO Newsletter ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 [กรกฎาคม – กันยายน 2554]

Share
เอ็มเทคร่วมมือกองทัพอากาศจัดประชุมความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพ
Sep 4th, 2011 by pensiri 53 views

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช)  พลอากาศโทพงศธร บัวทรัพย์ คณะกรรมการบริหาร เอ็มเทค ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาเชื้อเพลิง อากาศยานชีวภาพ ระหว่าง กองทัพอากาศ เอ็มเทค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข) บริษัท การบินไทย มหาชน และสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.

Read the rest of this entry »

Share
ร่วมมือการวิจัยเพื่อออกแบบการทดสอบผลกระทบด้านสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูง
Sep 4th, 2011 by pensiri 37 views

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช)  นายนุวงศ์ ชลคุป หัวหน้าห้องปฏิบัติการพลังงานชีวภาพ เอ็มเทค ให้การต้อนรับนาย ประพันธ์  ลีมะทวีกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Isuzu Technical Center of Asia Co., Ltd. (ITA) และคณะ ในการประชุมร่วมมือการวิจัยเพื่อออกแบบการทดสอบผลกระทบด้านสมรรถนะของ เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูง ระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กับ Isuzu Technical Center of Asia Co., Ltd. (ITA) ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น “นวัตกรรมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวลที่ไม่ใช่อาหาร และการใช้งานในยานยนต์”  หลังจากการประชุม คณะผู้เข้าร่วมประชุมได้ถือโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ เชื้อเพลิงชีวภาพ และห้องปฏิบัติการยานยนต์และเชื้อเพลิงทางเลือก เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ วิจัยด้านไบโอดีเซลของศูนย์ด้วยด้วย


ที่มา: MTEC e-Newsletter ประจำเดือนสิงหาคม 2554

Share
เอ็มทคร่วมมือกับสมาคมอาเซียนไวนิล เคาน์ซิล จัดการประชุมระดมสมองของการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์พีวีซี
Sep 4th, 2011 by pensiri 77 views

5 สิงหาคม 2554 ห้องเบต้า 1 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ ฯ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ร่วมกับสมาคมอาเซียนไวนิล เคาน์ซิล จัดการประชุมระดมสมองของการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์พีวีซีอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุม


รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชากล่าวว่า การจัดระดมสมองครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เอ็มเทคดำเนินการศึกษาแนวทางการ จัดการพีวีซีในประเทศไทยอย่าง
ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและนำเสนอแนวทางการผลิต สินค้าและการจัดการพีวีซีอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

ที่มา:  MTEC e-Newsletter ประจำเดือนสิงหาคม 2554

Share
รีโอโลยี…ศาสตร์ที่ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (โดยทีมวิจัย Food Rheology)
Sep 4th, 2011 by pensiri 422 views

อาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของมนุษย์  แม้มนุษย์เราจะต้องบริโภคอาหารเพื่อยังชีพ แต่เรายังเลือกที่จะรับประทานอาหารที่มีรสชาติอร่อย สีสันสวยงามและมีเนื้อสัมผัสที่ดี  ดังนั้น การผลิตหรือประกอบอาหารจึงต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์   เมื่อเราพิจารณาอาหารในเชิงวัสดุศาสตร์ จะเห็นได้ว่าอาหารมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันหลายหลากชนิด ยิ่งไปกว่านั้น ลักษณะวัฏภาคขององค์ประกอบต่างๆ ภายในเนื้ออาหารก็ยังแตกต่างกันออกไป อาทิเช่น ชีส ประกอบด้วยไขมันและโปรตีน โดยที่ไขมันนั้นจะอยู่ในรูปของหยดไขมันเล็กๆ กระจายตัวอยู่ในโครงร่างเชื่อมต่อของโปรตีน ในขณะที่ไอศกรีมจะมีทั้งไขมัน โปรตีน น้ำตาล สารเพิ่มความหนืด และน้ำแข็ง เป็นองค์ประกอบหลัก ในกรณีนี้โปรตีนจะเกาะอยู่รอบๆ หยดไขมัน ทำให้ไขมันสามารถกระจายตัวอยู่ในเกล็ดน้ำแข็งที่มีน้ำตาลและสารเพิ่มความหนืดได้  ด้วยเหตุนี้ อาหารจึงถือได้ว่าเป็นวัสดุที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน และมีโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนได้ง่ายอีกด้วย

Read the rest of this entry »

Share
เอ็มเทค คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ
Aug 19th, 2011 by pensiri 54 views

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี  2554  จากกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2554  ที่ผ่านมา  ณ โรงแรมแมนฮัตตั้น   อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี ดร.สมนึก ศิริสุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักผู้อำนวยการ เอ็มเทค และคณะ ให้เกียรติเข้ารับมอบรางวัลในครั้งนี้

Read the rest of this entry »

Share
ระบบการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
Aug 19th, 2011 by suthiwan 234 views

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่ และโทรศัพท์มือถือ เมื่อไม่ใช้งานแล้วก็จะกลายสภาพเป็น ขยะอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-waste ซึ่งเป็นขยะอันตรายที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ซึ่งหากขาดการบริหารจัดการ ที่ดีพอก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์ และทีมงานของหน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ สวทช. ได้คิดระบบการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่อลดปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยนำขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่วงจรการบริโภคทรัพยากร ซึ่งหลักการของระบบการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่คิดขึ้นนี้ สามารถทำให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่มีค่า กลับคืนสภาพเป็นแร่ทองแดงที่มีความบริสุทธิ์ถึง 93%

Share
เพชร (Diamond)
Jun 23rd, 2011 by kusa 59 views

เป็นคำที่มาจากภาษากรีกโบราณ adamas หมายถึง ไม่มีใครทำลายได้ จาก adamas  ก็มีการแผลงคำเป็น ‘adamant’ ‘diamaun’ ‘diamant’ ในที่สุดก็กลายเป็น ‘diamond’ ที่ใช้กันในปัจจุบัน เพชรมีความแข็งมากที่สุดในบรรดาแร่ทั้งหมด และเป็นแร่ชนิดเดียวที่ประกอบขึ้น
ด้วยธาตุเพียง 1 ชนิดเท่านั้นคือ ธาตุคาร์บอน 99.95% อีก 0.05% เป็นแร่ธาตุชนิดอื่น เรียกว่า สารมลทิน (Impurities) ความเชื่อในพลังอำนาจของเพชร ชาวกรีกและโรมันเชื่อว่า Read the rest of this entry »

Share
อันตรายตะกั่วจากหม้อก๋วยเตี๋ยว
Jun 21st, 2011 by kusa 94 views

กรมอนามัย เตือนอันตรายตะกั่วจากหม้อก๋วยเตี๋ยวด้อยคุณภาพ ชี้ พิษสะสมมากเสี่ยงอัมพาต
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หวั่นอันตรายจากหม้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้คุณภาพเสี่ยงปนเปื้อนตะกั่ว ซึ่งอาจมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค หากได้รับสะสมในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้ระบบประสาทส่วนปลายเป็นอัมพาต แนะทางป้องกันควรเลือกใช้หม้อก๋วยเตี๋ยวที่ได้มาตรฐาน มอก. ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงอันตรายจากสารตะกั่วในหม้อก๋วยเตี๋ยวเก่าไม่ได้คุณภาพว่า Read the rest of this entry »

Share
เทคโนโลยียางล้อ แนวคิดปััจุบันสู่อนาคต
Oct 25th, 2010 by suthiwan 298 views

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  จัดสัมมนาเปิดตัว “สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง” (THAIST: Thailand Advanced Institute of Science and Technology) และเปิดตัวโปรแกรมพัฒนากำลังคนระดับสูง ๓ โปรแกรมคือ เทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง เทคโนโลยีการออกแบบเพื่อการผลิตและนวัตกรรม และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ยาง เมื่อวันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

หัวข้อ “เทคโนโลยียางล้อ แนวคิดปัจจุบันสู่อนาคต ” โดย Dr. Rani Joseph , Director J.J. Murphy Research Center, Rubber Park India (P) Ltd.

หน้าที่พื้นฐานของยางล้อคือช่วยในการรับน้ำหนัก รองรับการกระแทก ช่วยในเรื่องของการขับเคลื่อนและและหยุดการขับเคลื่อน ช่วยให้เกิดความสมดุลขณะการขับเคลื่อน ช่วยลดการสั่นสะเทือน เป็นต้น ยางล้อสามารถแบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะการใช้  ตามโครงสร้างของยาง หรือแบ่งตามประเภทของรถ

แนวคิดในอนาคตของยางล้อ
การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยในการขับเคลื่อนของรถนั้นเริ่มต้นจากการใช้ไม้มาทำเป็นล้อ  ต่อมามีการพัฒนามาใช้วัสดุเนื้อแข็งอื่นๆ  ในปี ค.ศ. 1888 ได้มีการคิดค้นยางที่ใช้การเติมลมขึ้นเป็นครั้งแรก และในปี ค.ศ. 1946 ยางในรูปแบบวงกลมแบบปัจจุบันก็ได้ถูกคิดค้นขึ้น

Read the rest of this entry »

Share
How to make Technology Road Map (TRM) ?
Feb 9th, 2010 by rungsima 721 views

เป็นหัวข้อการสัมมนาภายใน สวทช.เมื่อบ่ายวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 ในระยะเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง บรรยายโดย Dr. Toshihiko Nomi ผู้เชี่ยวชาญ JICA (Japan International Cooperation Agency)  ประจำ สวทช. สรุปเนื้อหาได้ดังนี้

การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรต้องมีการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม TRM เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ตลาด ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และตารางเวลา ในช่วงที่ผ่านมานั้น องค์กรภาครัฐ บริษัทชั้นนำที่ทำการวิจัยและพัฒนามีการจัดทำ TRM

ในประเทศญี่ปุ่น หน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยที่สำคัญ คือ METI (Ministry of Economy,Trade and Industry ) และ NEDO  (The New Energy and Industrial Technology Development Organization) ได้ทำการจัดทำ TRM จำนวนมากและใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบการจัดตั้งโครงการวิจัยเรื่องใหม่ TRM ช่วยให้เกิดความเข้าใจ ในความสัมพันธ์และ มติ ความเห็นที่เป็นเอกฉันท์ระหว่างผู้ให้ทุนวิจัยกับนักวิจัย

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa