»
S
I
D
E
B
A
R
«
Energy Storage (เทคโนโลยีหน่วยเก็บพลังงาน)
Sep 21st, 2012 by wanutwira 135 views

Energy Storage (เทคโนโลยีหน่วยเก็บพลังงาน) เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่งสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาให้แหล่งกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ กินพื้นที่น้อย ปลอดภัยและใช้งานสะดวก มีอายุการใช้งานได้นานและราคาถูก ซึ่งการพัฒนาแบตเตอรี่แบบ Flow (Flow Battery) จะให้อิสระในด้านการเลือกขนาดของปริมาณไฟที่จุใน แบตเตอรี่แยกจากความต้องการด้านกระแสหรือกำลังไฟฟ้า (แบตเตอรี่นี้จะมีถังเก็บเชื้อเพลิงที่แยกกับหน่วย ผลิตไฟฟ้าโดยสามารถออกแบบให้จ่ายกระแสไฟได้ตามต้องการ) ส่งผลให้ในอนาคตรถไฟฟ้าจะสามารถชาร์จ ได้อย่างรวดเร็ว โดยจะสามารถเติมได้เหมือนระบบการเติมน้ำมัน

Share
Biorefinery
Sep 21st, 2012 by wanutwira 147 views

Biorefinery เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ เช่น เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ไม้โตเร็ว หรือของเสียจาก อุตสาหกรรม มาเป็นวัตถุดิบตั้งต้น ผ่านกระบวนการที่มีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพเพื่อเปลี่ยน วัตถุดิบเหล่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยมีการเปลี่ยนของเสียจากกระบวนการหนึ่งเป็นสารตั้งต้นของอีก กระบวนการหนึ่งจนสุดท้ายไม่มีของเหลือทิ้งเลย (zero waste)

Share
พลังงานชนิดใดจะขับเคลื่อนโลกในปีค.ศ. 2030
Jul 26th, 2012 by wanutwira 44 views

ตามการคาดการณ์ของบริษัทบีพี โลกของเราจะบริโภคพลังงานมากขึ้นกว่าปัจจุบันอีกร้อยละ 40 ในปี ค.ศ. 2030   แม้ว่าอัตราการเติบโตจะลดลงจากราวร้อยละ 2.5 ต่อปี ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาเหลือที่ อัตราร้อยละ 1.3 ต่อปี ในช่วงปี 2020-30

Read the rest of this entry »

Share
ไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก
Apr 30th, 2012 by suthiwan 109 views

หลายประเทศ พยายามแสวงหาพลังงานไฟฟ้า เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ที่ประเทศเดนมาร์ก ใช้พลังงานทางเลือกมาผลิตกระแสไฟฟ้า ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ ก๊าซชีวภาพ ทำให้ปัจจุบันประเทศเดนมาร์ก จึงเป็นผู้นำด้านการใช้พลังงานทดแทน เพื่อผลิต กระแสไฟฟ้า

ประเทศเดนมาร์ก พัฒนากังหันลม ตั้งแต่ทศวรรษที่ 80 และได้ดำเนินโครงการทดลองจัดตั้งโรงไฟฟ้าขนาด 5 เมกกะวัตต์ ที่ใช้พลังงานลมตั้งแต่ปี 2531 และพบว่า ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2533 การพลังงานแห่งเดนมาร์ก ได้อนุมัติจัดตั้งโรงไฟฟ้าขนาด 40 เมกกะวัตต์ นอกชายฝั่ง ห่างจากโคเปนเฮเกนประมาณ 2 กิโลเมตร โดยใช้กังหันลม 20 ตัว และจัดตั้งโรงไฟฟ้านอกชายฝั่ง เพื่อใช้ที่เกาะพลังงานหมุนเวียน แซมโซ (Samso) ในปี 2544 เดนมาร์กได้ติดตั้งกังหันลมทั้งประเทศรวม 6,000 ตัว สามารถผลิตพลังงานกระแสลมได้ถึง 2,500 เมกกะวัตต์ จากนั้นได้เพิ่มกังหันลมที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมอีก 300 ตัว มีกำลังผลิตรวม 3,000 เมกกะวัตต์ และขยายเครือข่ายการผลิตพลังงานลม นอกชายฝั่งอีก 2 แห่ง ซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเท่ากับการใช้ 150,000 ครัวเรือน

Read the rest of this entry »

Share
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มต้นวันนี้ ที่บ้านของท่าน
Dec 24th, 2011 by Energy_maniac 1,138 views

คนไทยคุ้นเคยกับคำว่า “การประหยัดพลังงาน” แต่ผมขอเรียกว่า “การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ” ฝรั่งเขานำหน้าเราเรื่องประเภทนี้มาก และเขาสรุปว่า Sustainable Energy Development มีสองจุดใหญ่ๆ คือ Energy Efficiency (การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ) และ Renewable Energy (การใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังลม) เราทุกคนสามารถช่วยกันใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ หรือพูดสั้นๆ ว่า เราต้องใช้พลังงานอยู่ดี ตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ แต่ต้องช่วยกันลดการสูญเสีย ที่บ้านของท่านมีการสูญเสียพลังงานอยู่บ้างหรือเปล่า ทำอย่างไรจะตรวจสอบได้

Read the rest of this entry »

Share
บทบาทของสวทช. และ ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Jan 31st, 2011 by satapon 45 views

ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (eXcellent Center for Eco Products : XCEP) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการสร้างพันธมิตรร่วมทางกับทุกภาคส่วนในการสร้างสรรค์ผลงานที่เน้นการออกแบบที่ครบวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป้าหมายระยะยาวคือ “ไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยการสร้าง Product Champion ดร.กิตตินันท์ อันนานนท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
ทิศทางผลกระทบภาวะโลกร้อน หลังปี 2012
Jan 31st, 2011 by satapon 58 views

การประชุมของรัฐภาคีอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่ 16 (COP16) และพิธีสารเกียวโตครั้งที่ 6 (CMP6) ที่เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2010 เพื่อเจรจาจัดทำระบอบระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหลังปี ค.ศ.2012 จบลงด้วยการมีมติรับรองชุดเอกสารที่เรียก “Cancun Agreement” ซึ่งประกอบด้วยเอกสารหลายฉบับ ที่สำคัญอย่างยิ่ง คือเอกสาร 2 ฉบับที่จัดทำออกมาในวันสุดท้ายของการประชุมและให้พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับ ไม่สามารถแก้ไขได้ คือ (1) เอกสารเจรจาของคณะทำงานเฉพาะกิจภายใต้อนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ AWG-LCA Text และ (2) เอกสารของคณะทำงานเฉพาะกิจภายใต้พิธีสารเกียวโต หรือ AWG-KP Text  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
กรณีศึกษา SCG ECO Value
Jan 29th, 2011 by satapon 156 views

การพิจารณา SCG ECO Value คุณชลธร ดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมคุณภาพงาน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงแนวคิดนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมต้องคำนึงถึง 3 ประเด็น ดังนี้

  1. ประเด็นที่ Claim จะต้องเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียสนใจ
  2. ประเด็นในการ Claim เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหรือคู่แข่งแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่ Business as usual
  3. ประเด็นที่ Claim ต้องสามารถวัดผลในได้ในเชิงปริมาณ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
Green Policy กับผลกระทบทางเศรษฐกิจของไทย
Jan 28th, 2011 by satapon 61 views

สู่เศรษฐกิจสีเขียว….เพื่อโลกสีเขียว ปัญหาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศถูกทำลายอย่างต่อเนื่องจนเป็นปัญหาที่ทั่วโลกตระหนักและให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแวดวงอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการต่างๆ ควรคำนึงถึงการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งกระบวนการผลิตและในเชิงนโยบาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ ข้อกำหนด ทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น WEEE, RoHS, REACH, EL แนวโน้มวิฤกตของการส่งออกสินค้า หรือนำเข้าวัตถุดิบของประเทศไทยกับ Green Policy ควรมีแนวทางมุ่งพัฒนาสินค้าสีเขียวบนฐานแนวคิด Green Strategies และ Proactive Compliance Strategies เพื่อผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อมระดับโลก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
Carbon Footprint และกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism : CDM)
Jan 28th, 2011 by satapon 78 views

“คาร์บอนฟุตฟริ้นท์” หมายถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยตลอดวัฎจักรชีวิต ของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบ การขนส่ง การประกอบชิ้นส่วน การใช้งาน และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังใช้งาน โดยคำนวณออกมาในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยแสดงข้อมูลไว้บนฉลากคาร์บอน (Carbon Labeling) เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
อีกด้านของ “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์”
Feb 2nd, 2010 by titima 370 views

จากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นทำให้หลายประเทศทั่วโลกต่างมองหาแหล่งพลังงานใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา หนึ่งในแนวคิดและทางออกของปัญหาดังกล่าว คือ โครงการก่อตั้ง “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์” ประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกัน

โดยเมื่อปี พ.ศ. 2550 รัฐบาลได้มีการประกาศแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2550-2564 ซึ่งแผนดังกล่าวมีใจความสำคัญ คือ การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 4,000 เมกะวัตต์ ด้วยวงเงินผูกพัน 3 ปี จำนวน 1,8000 ล้านบาท

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ใช่เพียงจะผลิตปริมาณพลังงานไฟฟ้ามหาศาลแล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 30-35 เท่า ในการผลิตไฟฟ้า แต่ก็มีข้อมูลอีกด้านหนึ่งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งบอกเล่าโดยไมเคิล ชไนเดอร์ ที่ปรึกษาด้านพลังงานและนโยบายนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ (International Consultant on Energy and Nuclear Policy) จากงานสัมมนา “บทเรียนอีกด้านเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จากฝรั่งเศสถึงไทย” จัดโดยชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิไธน์ริค เบิลล์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ที่เสนอว่า

ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะต้องใช้เวลาการดำเนินงานยาวนานทำให้เป็นทางเลือกที่ล่าช้า และมีต้นทุนการก่อสร้างสูง และอาจบานปลายได้เนื่องจากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์จะมีการพัฒนาก็ต่อเมื่อเกิดข้อบกพร่อง หรือนอกจากนี้ยังมีปัญหาการฟ้องร้องของชุมชนพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการเจราจาไกล่เกลี่ย บางกรณีอาจต้องขึ้นศาลฟ้องร้อง ซึ่งก็ทำให้มีเรื่องงบประมาณในการดำเนินการในศาล

ขณะที่การรีไซเคิลเชื้อเพลิงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้พลังงานและเกิดการปล่อยก๊าซของเสียจำนวนมาก เรื่องที่เก็บกากนิวเคลียร์ก็เป็นอีกเรื่องที่ยังไม่มีคำตอบว่าจะเก็บของซึ่งแผ่กัมมันตรังสีได้อย่างไรโดยไม่กระทบต่อประชาชนใกล้เคียง

ไมเคิล ชไนเดอร์ ยังได้ทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่ว่า “ทางเลือกที่น่าสนใจ คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ”

ที่มาข้อมูลเรียบเรียงจาก : สุเจน กรรพฤทธิ์. “เหรียญอีกด้านของโครงการ “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์” ในเมืองไทย” สารคดี. 25, 299 (มกราคม 2553) : 34-37.

Share
ตู้เย็นเบอร์ 5 คืออะไร.. ทำให้เป็นเบอร์ 2 หรือ เบอร์ 7 ได้ไม่ยาก
May 11th, 2009 by Energy_maniac 3,572 views

การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management หรือ DSM) เป็นเรื่องสำคัญมาก ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างเราต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2534 (www.egat.co.th/dsm) โครงการ “ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” ก็เป็นโครงการหนึ่งที่สำคัญ ผมขอขยายความ และสรุปเพิ่มเติมข้อมูล สำหรับตู้เย็นเบอร์ 5 ดังนี้

 refrigerator-no-51

 

 

 

 

 

Read the rest of this entry »

Share
ลดโลกร้อนด้วยไอที (Green IT)
Mar 18th, 2009 by Courseware2u 1,162 views

กระแสลดภาวะโลกร้อนย่อมเกี่ยวข้องกับคนไอทีด้วยเช่นกัน เพราะปริมาณการใช้อุปกรณ์ไอทีในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และน่าจะมีอัตราการเพิ่มแบบทวีคูณเสียด้วย ดังนั้นหากคนไอทีไม่ความสำคัญกับการลดภาวะโลกร้อน ก็ย่อมก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาได้

ลองนึกดูสิครับว่าคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องกระจายความร้อนมากเพียงใดออกมาในแต่ละวัน เพราะเราจำเป็นต้องเปิดคอมพิวเตอร์มากกว่า 5 ชม.ต่อวัน ทั้งความร้อนที่กระจายออกมา (ไม่น้อยกว่า 10 เครื่องต่อองค์กร) และปริมาณไฟฟ้าที่ต้องใช้ รับรองได้เลยครับว่า เรานั่นแหล่ะเป็นต้นเหตุภาวะโลกร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทราบอย่างนี้แล้วถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราควรให้ความสำคัญกับการใช้ไอทีที่เหมาะสมเพื่อลดภาวะโลกร้อน ท่านใดมีแนวทางดีๆ ลองเสนอกันได้นะครับ

Share
Multitasking is worse than a lie … เชื่อฉันไหม?
Mar 10th, 2009 by kaethe 654 views

Book coverนี่เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ฉันอ่านจบภายใน 1 แหมะ คือหยิบหนังสือมา นั่งแหมะ อ่าน อ่าน อ่าน ไม่ทันต้องลุกไปจิบน้ำ ทานหนม ก็อ่านได้จบพอดี …

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของฉัน มิได้เก่งกาจอะไรหรอก แต่ฉันมีสิ่งที่ตั้งใจไว้อย่างนึงคือ ทุกยามที่มีโอกาสจะต้องไปอ่านหนังสือฟรีที่ร้านโน๊ะเนะย่านดาวน์ทาวเจ้าประจำที่ฉันชอบ ที่ชอบก็เพราะเป็นร้านใจกว้าง มีซอกมีหลืบให้ชาวไทยหยิบหนังสือที่ถูกใจไปนั่งเลือกเพลินๆได้ หรือในกรณีของฉันคือนั่งอ่านอย่างเอาจริงเอาจัง d;-)  Read the rest of this entry »

Share
โดนไฟดูดกันหรือเปล่า
Mar 9th, 2009 by Araree 618 views

เห็นโฆษณาหลอดไฟ Lekise แล้วฮากลิ้ง

โฆษณาหลอดไฟ Lekise

ช่วงนี้ยิ่งอินกับการประหยัดไฟอยู่ด้วย ล่าสุดวันหยุดที่ผ่านมาก็ปิดไฟทั้งบ้าน Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa