»
S
I
D
E
B
A
R
«
สวทช. – ซีเกท ร่วมจัดค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อยกระดับไทยรับ AEC
Sep 19th, 2012 by wanutwira 122 views

สวทช.และซีเกทจัด “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อปั้นดาวดวงใหม่แห่งวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย ยกระดับความรู้เยาวชนไทยเพื่อก้าวสู่ AEC 2015 โดยจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปหลากหลายอาทิ การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์ และ การรับมือภัยพิบัติ

Read the rest of this entry »

Share
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
Aug 30th, 2012 by Valaiporn Changkid 38 views

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจลและภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15″ (The Fifteenth National Software Contest : NSC 2013) ซึ่งจัดการแข่งขัน 12 ประเภท แบ่งเป็น
ระดับนักเรียนและระดับนิสิตนักศึกษา โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนนำความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานและร่วมพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีเพื่อนำไปสู่การเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพต่อไป

เยาวชนผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครและข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับทุนพัฒนาผลงาน ทีมละไม่เกิน 3 คน ผ่านเว็บไซต์ http://nsc.siit.tu.ac.th/nsc/index.php/front/show/howtoregister สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานภูมิภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลับบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nectec.or.th/nsc หรือ www.nscthailand.net หรือโทรศัพท์ 0 2564 6900 ต่อ 2345, 2326 e-Mail: cs@nnet.nectec.or.th

Share
แผนที่นำทางสู่ “ประชาคมอาเซียน”
Aug 29th, 2012 by Valaiporn Changkid 236 views

ทำความรู้จักกับ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ผ่านการ์ตูน ASEAN Road Map

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ “อาเซียน” ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีของ 5 ประเทศ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 25510 ดังนี้

 • สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • ประเทศมาเลเซีย
 • สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 • สาธารณรัฐสิงคโปร์
 • ประเทศไทย

และต่อมาได้มีประเทศสมาชิกเพิ่มขึ้นดังนี้
Read the rest of this entry »

Share
เยาวชนโครงการ NSC2012 คว้ารางวัล”เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 7
Aug 9th, 2012 by Valaiporn Changkid 85 views

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จัดงานประกาศผลรางวัล “เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 7” ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผลงานที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่ ผลงานของเยาวชน NSC2012 ในชื่อผลงานระบบตอบ สนองต่อสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชั่นและกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วย สัญญาณไฟฟ้า เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต ของ นางสาวปิยะรัตน์ สุธรรมพิทักษ์ นายธาดา จิรจรัส นางสาวชุติมา ฉ.โรจน์ประเสริฐ นางสาวชนนิการต์ ง้วนประเสริฐ และ นายธันวา พัฒนพณิชกุล จากมหาวิทย่าลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม

Share
พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
Aug 9th, 2012 by Valaiporn Changkid 775 views

พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว Phuket Thai Hua Museum เดิมทีก่อนที่จะมีพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวนั้น สถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งชาวจีนฮกเกี้ยนบรรพบุรุษชาวจีนรุ่นแรก ที่อพยพเข้ามาอยู่ที่ภูเก็ตร่วมกันตั้งแต่ พ.ศ.2477 และในปี 2538 ได้มีการย้ายโรงเรียนดังกล่าวไปยังถนนวิชิตสงคราม กว่าหกสิบปีแห่งเสียงอึกทึกของโรงเรียนที่มีเหล่านักเรียนวิ่งเล่นและเรียนหนังสือกันด้วยเสียงเซงแซ่ก็ได้หมดไป สถานที่แห่งนี้จึงดูเงียบสงบลงและได้กลายเป็นแหล่งนัดพบของบรรดาครูและศิษย์เก่า หัวข้อหลักที่บรรดาเหล่าครูและศิษย์เก่าสนทนาเมื่อยามาพบกันนั่นคือจะทำอย่างไรให้สถานที่ที่มีความหมายนี้ยังคงอยู่ในความทรงจำและสามารถทำประโยชน์ให้กับท้องถิ่นได้

ในปี 2544 จึงมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวจีนโพ้นทะเลในจังหวัดภูเก็ต โดยมีการศึกษาและขุดค้นทางโบราณคดี และออกแบบเค้าโครงขึ้นในปี 2545 ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้ที่รวบรวมข้อมูลและมองเห็นคุณค่าของความรู้จากอดีตจึงช่วยกันหาข้อสรุปและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ ณ สถานที่อดีตโรงเรียนแห่งนี้ และในปี 2549 ได้รับการอนุมัติให้ปรับปรุงอาคารและพื้นที่โดยรอบเพื่อจัดตั้ง “พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว” เพื่อใช้เป็นแหล่งแสดงวิถีชีวิตของชาวจีนจากโพ้นทะเลรุ่นแรกที่อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในจังหวัดภูเก็ต
Read the rest of this entry »

Share
วันภาษาไทยแห่งชาติ
Jul 29th, 2012 by Valaiporn Changkid 154 views

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 เห็นชอบให้วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการปรุมทางวิชาการของชุมชนภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งพระองค์ทรงได้แสดงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยห่วงใยในภาษาไทย จนเป็นที่ประทับใจผู้ร่วมประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่า
“เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียง คือ ให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร่ำรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้…สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมี ควรจะใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก”

เห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการใช้ภาษาไทย พระองค์ทรงรอบรู้ถึงรากศัพท์ของคำไทย คือ ภาษาบาลีและสันสกฤต ทรงพระวิริยะอุตสาหะแปลและเรียบเรียงวรรณกรรมภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยที่ สมบูรณ์ ทำให้วรรณกรรมเรื่องนั้นๆ มีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่า ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์แปลเรื่องนายอินทร์ผู้ปิดทองหลังพระ ติโต และพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก เป็นต้น

Read the rest of this entry »

Share
เด็กไทยแจ๋วคว้า 5 รางวัลในงาน IEYI2012
Jul 26th, 2012 by Valaiporn Changkid 192 views

“การแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนนานาชาติ” จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ซึ่งผู้ใหญ่ใจดีจากประเทศต่าง ๆ เห็นตรงกันว่า เป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อสังคมและมนุษยชาติในอันที่จะช่วยกันสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันทำให้สังคมโลกเป็นสังคมคุณภาพ คณะกรรมการมีความเห็นที่จะกระตุ้นให้ทุกประเทศได้จัดกิจกรรมพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ในปี 2012 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นจัดงานแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์นานาชาติ  ครั้งที่ 8  International Exhibition for Young Inventors 2012 (IEYI 2012) ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม  2555 โดยมี 9 ประเทศเข้าร่วมได้แก่ประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย  ฮ่องกง  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  ไต้หวัน เวียดนาม และประเทศไทย และมีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 206 ผลงาน

Read the rest of this entry »

Share
บุหรี่ที่แม่สูบก่อนให้นม มีผลต่อการนอนหลับของลูก
Jul 24th, 2012 by wanutwira 100 views

ผู้หญิงกว่า 250 ล้านคนทั่วโลกสูบบุหรี่ ส่วนหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นกลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เมื่อแม่สูบบุหรี่นิโคตินก็เข้าไปปนเปื้อนกับน้ำนม เมื่อลูกดื่มนมจากแม่ ลูกก็รับเอาสารพิษจากบุหรี่นั้นเข้าไปด้วย ซึ่งสูบบุหรี่นั้นรบกวนการนอนหลับของทารกเป็นอย่างมาก จะส่งผลทารกจะหลับๆ ตื่นๆ และการนอนหลับไม่สนิทและเพียงพอของทารกนั้น ก็ยังส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของทารกและความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของเด็กที่ถูกรบกวนอีกด้วย

Read the rest of this entry »

Share
นอนไม่พอ ต้นเหตุของความอ้วน
Jul 17th, 2012 by wanutwira 144 views

ขนมหวานและอาหารไขมันสูงไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้เด็กอเมริกันอ้วนอีกแล้ว งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกาพบว่า เด็กที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนได้เหมือนกัน จากการศึกษาคาวมสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการนอนของเด็กๆชั้น ป.3 และ ป.6 กับความเสี่ยงที่จะมีน้ำหนักเกินมาตรฐานพบว่า เด็กที่ได้นอนน้อยกว่า 9 ชั่วโมงต่อวัน มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนมากกว่าเด็กที่นอนพักผ่อนอย่างเพียงพออย่างมาก โดยที่เพศ เชื้อชาติ สถานภาพของครอบครัวหรือการเลี้ยงดูแทบจะไม่มีผลเลย

Read the rest of this entry »

Share
เด็กที่เกิดก่อนกำหนดมีพัฒนาการทางภาษาช้า
Jul 17th, 2012 by wanutwira 219 views

เด็กคลอดก่อนกำหนด คือทารกที่คลอดก่อนอายุครรภ์ครบ 37 สัปดาห์ ทำให้มีเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแล และระมัดระวังมากกว่าปกติ สาเหตุของการ คลอดก่อนกำหนด เช่น คุณแม่อาจเกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ จากการอั้นปัสสาวะนาน ๆ หรือน้ำคร่ำแตกก่อนเวลาอันควร อาจทำให้ติดเชื้อแบคทีเรียลามเข้าไปสู่ทารก ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นทำให้เด็กคลอดก่อนกำหนด และผลกระทบจากการที่เด็กที่เกิดก่อนกำหนดนั้น อาจส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาระดับสูงที่ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกัน จากการศึกษาของนักวิจัยจากนานาประเทศที่ใช้ข้อมูลของเด็กกว่า 2,000 คน

Read the rest of this entry »

Share
ฟันผุปล่อยไว้อันตรายอาจถึง…ชีวิต
Jun 30th, 2012 by Valaiporn Changkid 5,908 views

teethหลายคนมีอาการฟันผุ แต่มักรอจนปวดมากแล้วค่อยไปรักษา แบบนี้เป็นอันตรายมาก นายแพทย์อิทธิชัย วัชรีคุปต์ แพทย์สาขาอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ให้ข้อมูลที่น่าตกใจว่า อาการฟันผุและเหงือกอักเสบธรรมดาๆ อาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ เพราะก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคเส้นเลือดในสมองตีบ เชื้อสเตร็ปโตค็อคไค (Streptococci) และแล็กโตบาซิไล (Lactobacilli) เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในซอกฟันตามเศษอาหาร และปล่อยกรดแล็กติก (lactic acid) ออกมา เมื่อฟันผุและเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดจะทำให้เกิดลิ่มเลือด หากอุดตันเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองอาจทำให้เป็นอัมพาต หัวใจวายและโรคลิ้นหัวใจรั่ว การมีเชื้อสเตร็ปโตค็อคไคในกระแสเลือดมาก อาจกระตุ้นให้หัวใจทำงานหนักขึ้นจนลิ้นหัวใจอักเสบ นอกจากนี้ยังควบคุมทิศทางการไหลเวียนเลือดไม่ได้ หัวใจจึงเต้นผิดปกติ ทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจน้อยลง และเสี่ยงหัวใจวาย โดยเฉพาะหากเกิดลิ่มเลือดอุดตันบริเวณเส้นเลือดหัวใจ

ถึงแม้เราจะแปรงฟันเป็นประจำหลังมื้ออาหารเพื่อป้องกันฟันผุอาจจะยังไม่เพียงพอ คุณหมออิทธิชัยมีข้อควรปฏิบัติมาฝากเพิ่ม

 • เปลี่ยนแปรงสีฟันทุก 3 เดือน ป้องกันเชื้อแบคทีเรียสะสม
 • เลือกยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์เพราะช่วยรักษาผิวเคลือบฟัน
 • ใช้ไหมขัดฟันหลังแปรงฟัน เพื่อขจัดเศษอาหารในจุดที่แปรงสีฟันเข้าไม่ถึง ช่วยลดเชื้อแบคทีเรีย
 • ไม่ควรแปรงฟันภายใน 1 ชั่วโมงหลังกินอาหารและเครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยวหรือมีฤทธิ์เป็นกรด เพราะอาหารเหล่านี้ทำให้สารเคลือบฟันอ่อนตัว การแปรงฟันทันทียิ่งส่งผลให้สารเคลือบฟันบางลง
 • ไม่กินขนมขบเคี้ยว โดยเฉพาะประเภทแป้งและน้ำตาล เพราะเป็นอาหารของแบคทีเรีย ทำให้เกิดการสร้างกรดแล็กติกเพิ่มขึ้น
 • กินอาหารที่มีแคลเซียมสูงเพื่อเสริมฟันให้แข็งแรง เช่น บรอกโคลี ปลาซาร์ดีน งาดำ
 • ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ ช่วยลดความเป็นกรดในช่องปาก

ขจัดเศษอาหาร ปัดเป่าเชื้อแบคทีเรียออกจากช่องปาก เพื่อปากสะอาดปราศจากตัวการทำร้ายภูมิชีวิต

รายการอ้างอิง : 7 วิธีรอดตายจากฟันผุ. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก http://facebook.com/นิตยสารชีวิต. (วันที่ค้นข้อมูล : 30 มิถุนายน 2555).

Share
IQ และการฉี่รดที่นอน
Jun 29th, 2012 by wanutwira 164 views

ผลงานวิจัยปรากฏในวารสาร Pediatrics ที่ว่าเด็กที่ปัสสาวะรดที่นอนนั้น มีระดับ IQ ต่ำกว่าเด็กปกติ จากการศึกษากับเด็กจำนวนกว่า 6,000 คน ช่วงอายุระหว่าง 7 -9 ขวบ และได้สอบถามเรื่องการปัสสาวะรดที่นอนจากผู้ปกครอง พบว่าเด็กที่ปัสสาวะรดที่นอนมี IQ โดยเฉลี่ยต่ำกว่าเด็กที่ไม่ปัสสาวะรดที่นอนถึง 1.7 โดยแบ่งตามความแตกต่างระหว่างเพศ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในชีวิตและสภาพภูมิหลังทางสังคม แต่ไม่รวมกรณีที่เด็กมี IQ ต่ำมากๆ (ต่ำกว่า 70)

Read the rest of this entry »

Share
คะแนนคณิตศาสตร์ไม่ดี มีเหตุจากความอ้วน?
Jun 18th, 2012 by wanutwira 65 views

เคยสังเกตหรือไม่ว่า ขนาดตัวและน้ำหนักที่มากของเด็กๆ ส่งผลต่อผลการเรียนของเขา โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ โดยผลการสังเกตนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลการวิจัยของนักวิจัยจากซีกโลกตะวันตกได้ทำการศึกษาถึงเรื่องว่าความอ้วนในวัยเด็ก จะส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพในการเรียนรู้หรือไม่ และก็พบว่าความอ้วนนั้นสามารถทำให้เด็กมีประสิทธิภาพในการเรียนลดลงได้ รวมถึงกระทบต่อทัศนคติของเด็กเกี่ยวกับอาชีพการงานอีกด้วย

Read the rest of this entry »

Share
งานวิจัยชี้ “มนุษย์นั้นเรียนรู้ความดื้อดึงมาจากพ่อ”
Jun 18th, 2012 by wanutwira 37 views

เมื่อชีวิตประสบกับความยากลำบาก คนที่ฮึดสู้นั้นควรจะนึกขอบคุณพ่อของตัวเอง  งานวิจัยใหม่จาก Brigham Young University นั้นได้ชี้ให้เห็นว่าคุณพ่อทั้งหลายนั้นอยู่ในตำแหน่งพิเศษที่จะช่วยให้ลูกๆ ที่กำลังจะเติบโตมีพัฒนาการในด้านความดึงดันไม่ยอมแพ้ได้

Read the rest of this entry »

Share
ความเครียดส่งผลกระทบต่อสมองของเด็กๆ
Jun 13th, 2012 by wanutwira 183 views

ความเครียดสามารถเกิดได้ทุกแห่ง ทุกเวลา ทุกเพศ และทุกวัย ซึ่งความเครียดนี้สามารถเกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเกิดจากปัญหาสุขภาพ จากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็ส่งผลกระทบทำให้เกิดคว่ามเครียดได้ทั้งสิ้น ความเครียดที่เกิดกับวัยผู้ใหญ่นั้น ยังถือว่าเป็นเรื่องยากที่จะจัดการกับความเครียดนั้นให้บรรเทาได้ และยิ่งหากเกิดกับวัยเด็กย่อมมีผลกระทบค่อนข้างมากกว่าผู้ใหญ่แน่นอน

ความเครียดสะสมนั้นอาจจะสร้างความเสียหายในหัวของเด็กๆได้ เป็นคำอ้างอิงจากนักวิจัยที่ค้นพบว่าส่วนของสมองที่เกี่ยวข้องกับความจำนั้นมีขนาดเล็กกว่าในเด็กที่เผชิญกับความเครียดเรื้อรังเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ค่อยมีความเครียด ซึ่งความแตกต่างทางสมองนั้นมีผลถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วย โดยเด็กที่ชีวิตมีความเครียดสูงนั้นทำแบบทดสอบความจำได้ไม่ดีเท่าเด็กคนอื่นๆ  เด็กที่มีความเครียดสูงนั้นยังมีปัญหาการทดสอบกับความจำระยะสั้น รวมถึงการทดสอบอย่างการหาเหรียญท่ามกลางกล่องหลายๆ ใบอีกด้วย

Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa