»
S
I
D
E
B
A
R
«
Barack Obama
Jan 15th, 2009 by praditta 759 views

กำลังจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่ 44 แฟนคลับเชิญอ่านประวัติจากเว็บไซท์แนะนำต่อไปนี้ค่ะ

http://www.america.gov/publications/books/obama.html

https://webmail.nstda.or.th/rq/?_task=mail&_action=show&_uid=22783&_mbox=INBOX

Share
Open Access and Opening Access
Jan 8th, 2009 by praditta 678 views

Interesting to having read Supaporn’s article on “Software Eprint” developed by UK southampton team, and I recalled a mail from old friend Peter Ballentyne. Peter mentioned open access and opening access wondering if Thai researchers are aware of opening more research results to public and whether research information in Thailand become open access. Our initiative on Thai Research database has been operated but seems to be rather inactive in terms of updated information. Discussion on the new implementation such as Eprint will shed lights on the pregress of Thai research database.

Share
Universal Declaration of Human Rights
Dec 15th, 2008 by praditta 540 views

วันที่ 10 ธันวาคม 2551 คือวันครบรอบ60ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อ่านรายละเอียดของสิทธิเสรีภาพของการดำรงชีวิตของประชาคมโลก ได้จากเว็บไซท์นี้ http://www.unhchr.ch/udhr/lang/eng.htm

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa