»
S
I
D
E
B
A
R
«
Smart Change
Nov 11th, 2010 by suthiwan 156 views

งานสัมมนา “FTPI 15th  Anniversary Productivity Conference:Productive Work in the Creative Economy  เพิ่มผลิตภาพด้วยความคิดสร้างสรรค์ ” จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วัีนที่  3-5  พฤศจิกายน 2553  โรงแรม มิราเคิลแกรนด์  หลักสี่ กรุงเทพฯ  การจัดงานดังกล่าวมุ่งหวังให้องค์กรยกระดับการบริหารงานให้สามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง  สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม กระตุ้นและจูงใจ เปิดโอกาสให้พนักงานให้กล้าคิด กล้าฝัน และกล้าที่จะทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม จนเกิดเป็นวัฒนธรรม ย่อมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดในที่สุด
องค์ประกอบที่จะทำให้องค์กร เปลี่ยนแปลงและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างชาญฉลาด ใช้วิธีการที่เรียกว่า Smart Change : Productivity Enrichment for Workforce  ซึ่งประกอบไปด้วย

Read the rest of this entry »

Share
What makes P&G the no.1 consumer products company in the world?
Apr 23rd, 2010 by titima 1,900 views

เจาะลึกเคล็ดลับที่ทำให้บริษัท P&G ครองอันดับ 1 เจ้าของกิจการ consumer products รวมถึงการก้าวขึ้นสู่อันดับที่ 2 ของ “Top Companies for Leaders” จากการสำรวจของนิตยสาร Fortune
Read the rest of this entry »

Share
บทบาทของห้องสมุดกับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยขององค์กร
Sep 18th, 2009 by pornpan 1,400 views

เป็นหนึ่งในหัวข้อการบรรยายในงานประชุมวิชาการประจำปี 2552 ศวท. วิทยากร โดย คุณรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล นักเอกสารสารสนเทศ ชำนาญการ หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากหัวข้อบรรยายดังกล่าว วิทยากรขอปรับเปลี่ยนเป็น บทบาทของห้องสมุดกับการพัฒนาผลงานวิจัยขององค์กร ด้วยเหตุผลประการสำคัญคือ ห้องสมุดไม่ได้อยู่ในฐานะ หรือมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัย ใด ๆ ทั้งสิ้น จากประสบการณ์การทำงานในห้องสมุดมายาวนานและเกี่ยวข้องกับผลงานวิจัยของคณาจารย์ในคณะ ซึ่ง สกอ. ได้จัดกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยของไทย 9 แห่ง และมหาวิทยาลัยมหิดลรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้บทบาท / หน้าที่ของห้องสมุดแบบเดิม คือ จัดหาและให้บริการวารสารวิชาการ ฐานข้อมูลออนไลน์แก่นักวิจัย

Read the rest of this entry »

Share
3 องค์กรยักษ์ใหญ่ กับวิธีบริหารจัดการนักวิจัยอย่างมืออาชีพ
Sep 7th, 2009 by titima 603 views

สำหรับองค์กรที่ดำเนินงานด้าน R & D เพื่อสร้างสรรค์ผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วงชิงพื้นที่ทางการตลาด หรือมีตัวชี้วัดที่ต้องส่งมอบ เพื่อตอบโจทย์ แต่จะทำอย่างไรให้ทีมงานของเราที่มีนั้นเหนือไปอีกขั้น เพื่อผลลัพธ์ที่คุ้มค่า เรียนรู้วิธีบริหารจัดการนักวิจัยจาก 3 องค์กรอย่าง NASA IBM และ Lucent-Bell Labs
Read the rest of this entry »

Share
STKS แนะนำความรู้เรื่องบรรณารักษศาสตร์ให้กับ ปตท.
May 28th, 2009 by Courseware2u 448 views

เนื่องจาก CSB/B (R&D) ได้มีการพัฒนาระบบ Open Source e-library เพื่อลูกค้า ซึ่งได้รับเกียรติจากทางศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (สวทช) มาให้ความรู้เรื่องบรรณารักษศาสตร์ โดยมีวิทยากรดังต่อไปนี้ คุณสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์, คุณฐิติมา ธรรมบำรุง และคุณวลัยภรณ์ ช่างคิด ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552 ณ ห้องประชุม Integrity และในการนี้ได้รับเกียรติจาก PD มาให้การต้อนรับวิทยากรทั้ง 3 ท่าน

pttict-stks

Share
ลองแวะเว็บไซต์ KM
May 16th, 2009 by supaporn 729 views

ขอเสนอเว็บไซต์ทางด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่น่าสนใจค่ะ ลองเข้าไปเยี่ยมชมนะคะ Read the rest of this entry »

Share
อุปนิสัยที่ 3 : Put First Things First ทำสิ่งที่สำคัญก่อน
Apr 1st, 2009 by pachreeya 1,744 views

อุปนิสัยนี้เป็น The Habit of Integrity and Execution  คือ เป็นอุปนิสัยของความซื่อสัตย์ และวินัยในการปฏิบัติ ค่ะ เป็นอุปนิสัยที่สอนให้เราจัดลำดับสิ่งที่ต้องทำและการบริหารเวลาของเราให้ทำในสิ่งที่สำคัญก่อน นั่นคือการรู้จัก FOCUS สิ่งที่สำคัญมากลำดับต้นๆ  มีคนเคยกล่าวไว้ว่า

เข็มทิศและนาฬิกาต่างก็มีความสำคัญทั้งคู่ แต่เราต้องดูเข็มทิศก่อนดูนาฬิกา เพราะทิศทางที่เราจะไปนั้นสำคัญกว่าความเร็วในการไปถึงจุดนั้น  Read the rest of this entry »

Share
คน 4 จำพวก
Mar 21st, 2009 by supaporn 582 views

การเรียนรู้เรื่องคนเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะคนก็ยังแบ่งได้เป็น 4 จำพวก และมีลักษณะที่แตกต่างกันมาก ดังนี้ (ประชุมสุข อาชวบำรุง : 2523)

  • ผู้นำ มีจำนวนน้อย (ประมาณ 5%) มีลักษณะริเริ่มสร้างสรรค์ และมักมีความรู้สึกพิเศษอยู่เสมอ เป็นผู้วางแนวทาง คนต้นคิด รับผิดชอบ วางมาตรการ สร้างความเชื่อมั่น รักษาอารมณ์ได้ และอำนวยการให้สิ่งต่างๆ ดำเินินไปได้
  • ผู้รับผิดชอบ (ประมาณ 25-30%) เป็นพวกที่เชื่อถือได้ ไว้ใจได้ที่จะมอบหมายให้ดำเินินการไปตามแผนที่วางไว้ ใ้ห้การสนับสนุน และช่วยเป็นปากเป็นเสีียงให้ได้ เป็นหมู่คนที่น่านิยมมากที่สุด
  • ผู้คล้อยตาม (ประมาณ 45%) เป็นหมู่ใหญ่ที่สุด เป็นผู้ที่จะตอบสนองการชักชวนต่่างๆ มากบ้าง น้อยบ้างตามสมควร
  • ผู้เฉื่อยชา (The inert fifth) มีอยู่ประมาณ 20% จัดเป็นพวกตกค้าง (Resideum) ไม่ว่าจะหาวิธีชักชวนอย่างไร ไม่ว่าหลักการจะถูกต้องเพียงไร พวกนี้ไม่ีมีวันร่วมมือ

จาก ประชุมสุข อาชวบำรุง.”เราจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคนในการหาทุน” หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ ศาตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523.

Share
The 1st Habit : Be Proactive หรือ The habit of choices
Mar 3rd, 2009 by pachreeya 1,407 views

 Habit แรก ใน Private Victory Zone คือ Be Proactive  หรือ มีชื่อเล่นๆ ว่า The habit of choices พูดง่ายๆ ว่า “ชีวิตนี้มีทางเลือก”

Principle ของ habit นี้  คือ “I am free to choose and responsible for my choices”  หมายถึง การมีอิสระในการเลือกตอบสนอง  เราเป็นผู้เลือก และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจเลือกของเรา  เราสามารถเลือกกระทำด้วยความคิดเชิงบวก ไม่คิดอะไรในแง่ร้าย และพยายามหาสิ่งดีดีที่ได้รับจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว (เหมือนหนังสือของ นพ.เทอดศักดิ์ ที่บอกว่า สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นดีเสมอ)

Habit นี้บอกว่าทุก ๆ คนมีอิสระที่จะเลือกทำ ทุกคนที่จะตัดสินใจ “เลือก” ทำในสิ่งที่ดีด้วยการใช้หลักการ (principles) เป็นพื้นฐานในการเลือกที่จะตอบสนอง คนเรามีทางเลือกที่จะตอบสนองกับปัญหาหรือสถานการณ์นั้น ๆ ที่เข้ามาอย่างไร ขึ้นอยู่กับเราว่าอยากจะมีผลตอบสนองกลับมาอย่างไร

กรอบความคิด (paradigm) ที่มีประสิทธิผลสำหรับเราตาม habit ที่ 1 นี้คือ “I am a product of my choices”  Read the rest of this entry »

Share
หลักการพื้นฐานของ The 7 Habits for Highly Effective People
Feb 20th, 2009 by pachreeya 1,441 views

“The 7 Habits for highly effective people” ที่ Stephen R. Covey เขียนเอาไว้  สามารถแบ่งอุปนิสัยได้เป็น 3 ส่วนค่ะ 

 ส่วนแรกเรียกว่าเป็น The Habits for PRIVATE VICTORY  เป็นกลุ่มอุปนิสัยที่ควรฝึกฝนเพื่อจัดการกับตัวเองค่ะ  หรือทำให้เราสามารถพึ่งพาตนเองได้  ลดการพึ่งพาผู้อื่น  เราคงประจักษ์ด้วยตนเองอยู่แล้วว่า step แรกในชีวิตของของคนเราจะต้องพึ่งพิงผู้อื่นค่ะ เป็นช่วงที่อยู่ใน Dependence Zone อย่างแท้จริง  นึกถึงตอนเด็กๆ ซีคะ  เราต้องพึ่งพิงคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู ใช่ไม๊คะ  หลายๆ คนเมื่อเจริญเติบโตขึ้นจนก้าวเข้าสู่วัยทำงานก็ยังก้าวไม่พ้น Dependence Zone ซะที  ซึ่ง The Habits for Private Victory  ที่จะช่วยให้เราพัฒนาตัวเองจาก Dependence Zone เข้ามาสู่ Independence Zone คือ พึ่งพิงตนเองได้  ลดการพึ่งพิงผู้อื่น และอาจจะเป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะ

 ส่วนของ The Habits for Private Victory  นี้ ประกอบด้วย 3 อุปนิสัย Read the rest of this entry »

Share
Service Excellence แบบ Ritz Carlton
Feb 10th, 2009 by pachreeya 2,100 views

เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโรงแรมชั้นนำด้านการบริการจนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา และสิงค์โปร์ มาแล้ว  วันนี้เลยอยากย้อนความทรงจำมาเล่าเรื่อง Service Excellence แบบ Ritz Carlton ให้อ่านกันค่ะ

เมื่อพูดถึง Ritz Carlton Hotel  คงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนที่นิยม ความหรูหราของที่พักอาศัยในยามที่ต้องจากบ้าน จากเมืองไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยว นอกเหนือจากตัวอาคารและการตกแต่งที่แสดงถึงมีความมีระดับแล้ว  การบริการที่ใส่ใจในทุกๆ รายละเอียดของลูกค้าก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ Ritz Carlton Hotel เป็นแถวหน้าในกลุ่มโรงแรมระดับ World Class ทั้งหลาย  เบื้องหลังสถานที่ที่หรูหราและบริการที่น่าประทับใจนั้นมีการบริหารจัดการอันเยี่ยมยอดเป็นปัจจัยผลักดันที่สำคัญ Read the rest of this entry »

Share
ห้องสมุดสตางค์ มงคงสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
Feb 7th, 2009 by Courseware2u 938 views

หน่วยงานที่ใกล้ชิด STKS อีกหน่วยงานที่ขอปรบมือให้กับความร่วมมืออันดีในทิศทางการใช้ OSS กับการบริหารจัดการงานของตนเอง คือ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โดย อ.รุจเรขา ที่ประยุกต์ใช้ WordPress. com สร้างสรรค์ Blog ของห้องสมุดและขยายผลเป็น Blog ต่างๆ อีกมายมาย โดยเฉพาะ Blog ของ อ.รุจเรขาเองด้วย อีกทั้งยังนำ Dokuwiki.org ที่ STKS แนะนำไปประยุกต์สร้างเว็บไซต์บริหารจัดการหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว

Read the rest of this entry »

Share
สัมมนาเรื่องเทคโนโลยีเว็บ Web 2.0 : สู่ความเป็นเลิศของห้องสมุดดิจิทัล
Feb 7th, 2009 by Courseware2u 1,262 views

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รอง ผู้อำนวยการ สวทช. และนายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ นักวิชาการ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นวิทยากรให้กับแผนกส่งเสริมสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิจัย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในงานสัมมนาเทคโนโลยีเว็บ Web 2.0 : สู่ความเป็นเลิศของห้องสมุดดิจิทัล และฝึกปฏิบัติการสร้างชุมชนออนไลน์ด้วย WordPress : Blog วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ  ห้อง 10303 อาคาร 10 ชั้น 3 (การบรรยาย) และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7402 อาคาร 7 ชั้น 4 (Workshop) โดยมีผู้ร่วมฟังสัมมนา และสนใจจำนวนมาก Read the rest of this entry »

Share
Knowledge Map ในรูปแบบ Visual
Jan 12th, 2009 by Courseware2u 615 views

โปรแกรม PersonalBrain ผลิตภัณฑ์เด่นจากบริษัท TheBrain.com นับเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจในการสร้างแผนที่ความรู้ในรูปแบบ Interactive และ Visual ที่น่าสนใจมาก ลองดูตัวอย่างสิครับ

ท่านที่สนใจลองศึกษาได้จากเว็บไซต์ PersonalBrain

Share
ทำไมองค์กรที่ดีต้องมี core values
Dec 4th, 2008 by pachreeya 1,151 views

เข้ากระแสเลยค่ะ  สัปดาห์นี้ NSTDA Week ตอน จริยธรรม คุณ น่ะ ทำ  ภาค 2 เห็นพี่ๆ น้องๆ ชาว สวทช. ของเรามารณรงค์กันเรื่อง core values ขององค์กร แล้วนึกดีใจจังค่ะ  เนื่องจากเมื่อ 1-2 เดือนที่ผ่านมานี่เอง  เพิ่งได้ตระหนักรู้กับตัวเองจริงๆ ว่า เพราะเหตุใดองค์กรชั้นดี จึงต้องมี Core Valuesและรณรงค์เรื่องวัฒนธรรมองค์กรกันอย่างจริงๆ จัง   ที่ต้องใช้คำว่า ตระหนักรู้ เพราะว่าไม่ใช่ที่ผ่านมาไม่เคยรู้นะคะ  แต่เป็นการรู้เชิงเทคนิคที่ได้รับ ฟัง  อ่าน  ดูตัวอย่าง ที่มีท่านผู้รู้ถ่ายทอดกันมา  แต่คราวนี้รู้สึกว่า อืม ข้าน้อยได้ประจักษ์แล้ว  ด้วยตัวเองเลยทีเดียว ด้วย สวทช. ของเราเองก็มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPI) และมีการถ่ายทอดตัวชี้วัดไปสู่พนักงานรายบุคคลและเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งแน่นอนนำมาสู่การให้ค่าตอบแทน  หลายๆ ตำราที่เคยอ่านมาบอกว่า  พฤติกรรมคนเปลี่ยนตามตัวชี้วัดผลงานหรือ  People play differently when they are keeping scores   ซึ่งฟังดูแล้วในเชิง management เป็นเรื่องที่ดีนะคะ แต่ … Read the rest of this entry »

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa