»
S
I
D
E
B
A
R
«
NSTDA Blog V2
Dec 3rd, 2012 by boonkiat 37 views

ขอเชิญพบกับเนื้อหาใหม่ๆ ได้ที่ http://www.nstda.or.th/blog

Share
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM : Business Continuity Management)สำหรับห้องสมุด
Jul 11th, 2012 by waree 218 views

หัวข้อการบรรยาย การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM : Business Continuity Management) สำหรับห้องสมุด โดย ดร.บรรจง หะรังษี บริษัท ที-เน็ต จำกัด

ดร.บรรจง ได้ยกตัวอย่างกิจกรรมห้องสมุดที่สำคัญ คือ บริการยืม คืน ซึ่งมีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เช่น   ไฟฟ้าดับ  พนักงานที่ทำหน้าที่บริการหยุดงาน ภัยพิบัติต่างๆ  ฯลฯ การเตรียมการที่สำคัญ คือ การสำรองพื้นที่ การสำรองระบบห้องสมุด ซึ่งจะเป็นการลงทุนที่สูง ต้องการให้ที่ประชุมนี้มีการทำ workshop  ระดมสมองเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ของธุรกิจ Business Strategy ร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นก่อน ได้จัดทำทางเลือก ไว้ให้ 4 ทางเลือก คือ

 1. สถานที่ – ต้องจัดเตรียมสถานที่แห่งที่ 2 เพื่อให้บริการได้ต่อเนื่อง หากสถานที่เดิมไม่สามารถจัดบริการได้
 2. บุคลากร – เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ความเข้าใจแก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน
 3. ระบบงานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง – จัดเตรียมทำระบบสำรอง มีรายชื่อผู้จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 4. ข้อมูล – การสแกนข้อมูลความถี่ในการจัดทำ

การจัดทำ BCP จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลาที่สามารถกลับมาให้บริการได้ก่อน (Recovery Time Objective, RTO) และต้องประเมินว่าจะมีผลเสียหายในด้านต่างๆอย่างไร เช่น ด้านภาพลักษณ์องค์กร ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการเงิน ด้านการดำเนินการทางธุรกิจ และด้านกฎหมาย

 • เหตุการณ์ที่จะทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ
 • ระดับที่ 1  การหยุดชะงักระยะสั้นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์เสีย ไฟฟ้าดับระยะเวลาหนึ่ง  ไม่จำเป็นต้องใช้แผน BCP
 • ระดับที่ 2 เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น ต้องมีการจัดทำแผน BCP
 • ระดับที่ 3 เป็นความรุนแรงสูงสุด (ไฟไหม้)

Read the rest of this entry »

Share
ถอดรหัส SCG Model
Jul 11th, 2012 by waree 161 views

หัวข้อการบรรยายเรื่อง ถอดรหัส SCG Model โดย คุณฉวีวรรณ วิชชุภานันท์  ผู้จัดการอาวุโส พัฒนาเครือข่ายทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยี บริษัท SCG จำกัด สรุปใจความได้ดังนี้

From Big Bags to Big Ideas เดิมเคยมีประสบการณ์จัดการความรู้จากห้องสมุดเฉพาะทางมาบ้าง ธุรกิจของ SCG มี 5 ประเภทหลัก (กระดาษ ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมี จัดจำหน่าย) บริษัทได้ดำเนินการจัดทำแผน BCP แล้ว และมุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุ SCG เน้นธุรกิจต้องเดินหน้าให้ได้ตลอดเวลา ได้ทำหน้าที่เป็น Rescue Center ซึ่งมีกรอบการดำเนินการคือ จัดทำกรอบโครงสร้างฟังก์ชันงาน  จัดทำแผนการเตรียมการ  แผนการป้องกัน  การแจ้งข่าวแก่ผู้เกี่ยวข้อง  การมีส่วนร่วมในงาน การเตรียมแผนวิกฤตในอนาคต ฯลฯ บริษัทฯได้อพยพพนักงานไปที่ ชลบุรี เมื่อช่วงมหาอุทกภัย SCG ได้พัฒนานวัตกรรมในช่วงมหาอุทกภัย ตัวอย่างเช่น ส้วมลอยน้ำที่ทำจากกระดาษ บ้านลอยน้ำ  บ้านที่คงทนภัยพิบัติต่างๆ Heim  Cement Bunker ปูนซีเมนต์กันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ (Hygiene plastering mortar)

ในส่วนภารกิจของห้องสมุด  ควรทำหน้าที่เป็น Content Expert ด้วยปัจจุบันผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปมาก  ช่วยตัวเองได้มากขึ้นจากสื่อ DIY และปัจจุบันมี new tool มากมาย ห้องสมุดควรเก็บรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ควรแปลงสื่อให้เป็นฟอร์แมทอื่นๆให้หลากหลาย  ควรมีวอร์รูมในการดูแลเครือข่าย   ควรสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ควรนำเสนอเนื้อหาใหม่ๆให้แก่ลูกค้า ควรลดค่าปรับให้แก่ลูกค้า  ขณะนี้ SCG กำลังพัฒนานวัตกรรมกระดาษ ให้เป็น Disposable paper cup, Waterproof รวมถึงนวัตกรรมกระดาษเปียกน้ำที่ทนหมึก ราคายังสูงมากอยู่

Share
Service Science for Library
Jul 10th, 2012 by waree 221 views

หัวข้อการเสวนา เรื่อง Service Science for Library โดย วิทยาการ 2 ท่าน คือ ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันวิทยการ สวทช.  ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา หัวหน้าสาขา วิชาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต  โดยมีผู้ดำเนินรายการ ว่าที่ร้อยตรี พรพรหม อธิตนันท์ สถาบันวิทยาการ สวทช.

หัวข้อเรื่องนี้ เป็นเรื่องการยกระดับการให้บริการ (Service Science) วิวัฒนาการของระบบ IT เป็นดังนี้ -Mainframe (ยุค70s) Micro PC (ยุค 80s) Network & Laptops (ยุค90s) Tablet SmartPhone (00s) Sensor Actuators (10s) Bio device (20s)

ห้องสมุดสามารถ นำเสนอบริการต่าง ๆ ผ่านระบบไอทีสื่อสมัยใหม่ที่ลูกค้ามีใช้อยู่แล้ว วิทยาการบริการ (Service Science) มีองค์ประกอบ 4 ส่วน คือ วิสัยทัศน์ สิ่งที่เสนอ(Offering) บริการ และนวัตกรรม
Innovation แบ่งเป็น 4 แบบ คือ

 1. Product/Service Offering Innovation เพิ่มบริการหลังการขายสินค้า
 2. Process Innovation
 3. Delivery, Interactional & Interface Innovation
 4. Organizational/Business Model Innovation

Read the rest of this entry »

Share
Applications of Cloud Computing Services
Jul 10th, 2012 by waree 200 views

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 มีการบรรยายในหัวเรื่อง Applications of Cloud Computing Services. โดย ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ ผู้ช่วยวิจัย หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ เนคเทค สวทช.

Cloud Computing คือ การบริการการแบ่งปันระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกัน ตัวอย่าง Cloud เช่น Gmail, YouTube, Facebook, Google Docs, Amazon Web Services, Pfizer (คำนวณยา), SEGA (Games Server), Second Life, Ericsson (Backup Systems)  Dropbox ฯลฯ ฉะนั้นปัจจุบันนี้มีระบบ Cloud อยู่รอบตัวเรา

เทคโนโลยี  Cloud ได้รับการจัดอันดับ เป็นเทคโนโลยีหลักของโลกเมื่อปี 2009 สามารถช่วยให้ธุรกิจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แบ่งออกเป็นตามลักษณะได้ 3 หมวดหลัก คือ
- Infrasfructure-as-a Service (IaaS) บริการโครงสร้างพื้นฐานของ Computer
- Platform-as-a Service (PaaS) บริการเครื่องมือให้แก่นักพัฒนา
- Software-as-a Service (SaaS) บริการซอฟต์แวร์ต่าง ๆ
ธรรมชาติของ Cloud  ต้องไม่ยุ่งยากในการเข้าใช้ ไม่จำเป็นต้องรู้อย่างลึกซึ้ง  ใช้งานง่ายและยืดหยุ่น
Read the rest of this entry »

Share
การประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 (ตอนที่ 2)
Jul 5th, 2012 by Valaiporn Changkid 54 views

การบรรยายพิเศษเรื่อง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ โดย ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ภัยพิบัติล่าสุดของโลก คือ แผ่นดินไหวที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ประเทศอินโดนีเซีย พายุฤดูร้อนที่สหรัฐอเมริกา เฉพาะในปี 2554 เหตุการณ์ภัยพิบัติทั่วโลกมีมากกว่า 11 ครั้ง ทุกภูมิภาคของโลก มีการสรุปว่าจะมีความถี่ในการเกิดมากขึ้น (พายุไซโคลน พายุไต้ฝุ่น แผ่นดินไหว อุทกภัย สึนามิ) หากจัดลำดับตามความเสียหายเป็นมูลค่าสูงสุด คือ เหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุ่่นในปี 2554  35 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

สำหรับประเทศไทยได้มีการบันทึกตั้งแต่ปี 2505 จากเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุกเรื่อยมาจนถึงมหาอุทกภัยในปี 2554

การบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เป็นกระบวนการอย่างที่เป็นระบบใช้แนวทางในการบริหารจัดการ ทักษะทางวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ใช่กลไกหลัก แต่เป็นส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพให้กลไกการจัดการภัยพิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิทยาศาสตร์มีบทบาทช่วยได้ทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการภัยพิบัติ ตัวอย่างเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม การทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การวางผังสิ่งปลูกสร้าง การติดเซ็นเซอร์ระบบก๊าซในอาคาร เทคโนโลยี smart building social network (ส่งข่าวแจ้งเตือน)

ตัวอย่างในต่างประเทศเช่น ประเทศไต้หวัน มีการตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อลดภัยพิบัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ทำแผนงาน ประสานงานกับ 12 กระทรวง มีผลงาน เช่น

 • การปรับปรุงความถูกต้องการพยากรณ์
 • การจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับพื้นที่อันตราย
 • ฯลฯ

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยจากผลงานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ เช่น

 • แผนที่น้ำท่วม โดย AIT
 • ระบบประเมินความเสี่ยงต่อน้ำท่วม (ออนไลน์) โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สวทช. (ติดตั้งที่สถานีต่างๆ 200 แห่งที่จังหวัดเชียงใหม่)
 • ถุงทราย n-Sack และมุ้งนาโน โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช.
 • สาร nCA เพื่อช่วยให้น้ำใส น้ำมีออกซิเจนสูง โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช.
 • พันธุ์ข้าวขาวมะลิทนน้ำท่วม โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สวทช.
 • กางเกงแก้ว โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สวทช. มีคุณลักษณะเด่นคือ คงทน เบา และป้องกันเชื้อโรค
 • ไม้ตรวจไฟฟ้ารั่ว โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
 • ฯลฯ

ในปัจจุบันหัวข้อการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management) ในประเทศเริ่มให้ความสำคัญและมีการให้ทุนวิจัยในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น

Share
การประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 (ตอนที่ 1)
Jul 5th, 2012 by Valaiporn Changkid 52 views

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 เป็นวันแรกของงานประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้อง Hall C โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ โดยมีหัวข้อหลักในการประชุมวิชาการฯ คือ “การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากสภาวะโลกร้อน :  มุมมองของห้องสมุด”

ช่วงแรกของการประชุมวิชาการฯ คือ พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานเครือข่าย 3 หน่วยงาน

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานเครือข่าย
ประกอบด้วย (จากซ้าย) ผศ.สิทธิชัย บุษหมั่น รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ดร.ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ นางสาวยุพิน จันทร์เจริญสิน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share
การประชุมวิชาการประจำปี 2555 STKS การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ จากสภาวะโลกร้อน : มุมมองของห้องสมุด
May 18th, 2012 by Valaiporn Changkid 114 views

STKS Annual Conference 2012

การประชุมวิชาการประจำปี 2555 ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  “การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ จากสภาวะโลกร้อน : มุมมองของห้องสมุด” วันพุธที่ 4 – วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 ห้อง Hall C ชั้น 1 รร.แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ

จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่ผ่านมาของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อห้องสมุดหลายแห่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นมิได้กระทบเพียงอาคารสถานที่ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา แต่ยังกระทบถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายการสื่อสาร และ ระบบสำรองข้อมูล ตลอดทั้งระบบการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องจมอยู่ใต้น้ำเป็นระยะเวลานาน ทำให้ระบบดังกล่าวตลอดทั้งทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก  การบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรับมือภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเป็นหัวข้อใหญ่ที่หลายๆ องค์กรให้ความสนใจ และให้ความสำคัญมากขึ้น การบริหารจัดการของห้องสมุดเพื่อรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว จึงเป็นประเด็นที่ห้องสมุดควรเร่งดำเนินการ

ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตระหนักถึงความสำคัญของห้องสมุดที่ต้องมีการวางแผนในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา รวมทั้งอาจจะมีภัยอื่นๆ เกิดขึ้นด้วย จึงได้จัดการประชุมวิชาการ STKS ประจำปี 2555 ขึ้น ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงสำหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากสภาวะโลกร้อน : มุมมองของห้องสมุด” ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะประเด็นที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทย แนวคิดหลักการของการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับมือภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกจากกรณีศึกษาน้ำท่วมที่ผ่านมาน่าจะเป็นประเด็นตั้งต้นที่ดีและน่าสนใจ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากสิ่งที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับห้องสมุดต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://stks.or.th/th/
ลงทะเบียนออนไลน์ http://stks.or.th/th/reg-annual-conference-2012.html
ดาวน์โหลดกำหนดการ http://stks.or.th/th/images/files/20120502-STKS-Annual-Con-2012-pr-v7.pdf

Share
ชุดตรวจหาเชื้อวัณโรคโดยวิธีพีซีอาร์
Apr 16th, 2012 by pensiri 125 views

การตรวจวินิจฉัยโรคให้ได้ผลรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ จะมีบทบาทสำคัญในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และเริ่มการรักษาที่ถูกต้องให้ได้เร็วที่สุดเพื่อตัดวงจรโรค เทคนิคพีซีอาร์ เป็นเทคนิคที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ต้องการในหลอดทดลองเป็นแสนหรือล้านเท่าภายในเวลา 3–4 ชั่วโมง และถูกนำไปใช้ในการตรวจ วัณโรคเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขของโลก ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกรายงานว่า ในแต่ละปีมีผู้ป่วยวัณโรคเพิ่มขึ้นประมาณ 8 ล้านคน ผู้ป่วยเสียชีวิตประมาณ 3 ล้านคน

Read the rest of this entry »

Share
NSTDA Book Fair ตอน “ผ้าป่าหนังสือ…สู่เณรน้อย”
Jan 23rd, 2012 by Valaiporn Changkid 125 views

กลับมาอีกครั้งแล้วกับกิจกรรมดีๆ สำหรับคนรักหนังสือกับงาน NSTDA Book Fair ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว กิจกรรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2555 ณ ลานอเนกประสงค์ สวทช. กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆ ชาวชุมชนนักวิจัย สวทช. ร่วมกันคัดเลือกหนังสือที่สนใจเข้าห้องสมุด เป็นการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาความรู้ของพนักงาน สวทช. และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อนๆ ชาว สวทช. ยังจะได้มีโอกาสร่วมทำบุญ “ตักบาตรความรู้” ร่วมกันโดยการสรรหาหนังสือร่วมบริจาคให้กับโรงเรียนพระปริยัติธรรมใน 4 จังหวัดทางภาคเหนือ ร่วมกับมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ของพระมหาวุฒิชัย ว.วชิรเมธี ในกิจกรรม “7 ซุปตาร์ 750 ปี 750 รูป 75,000 เล่ม” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายธรรมโดย พระมหาวุฒิชัย ว.วชิรเมธี ในหัวข้อ “พลังแห่งการอ่าน” อีกด้วย

พลังแห่งการอ่าน
NSTDA Book Fair 2012 การบรรยายธรรม “พลังแห่งการอ่าน” โดย พระมหาวุฒิชัย ว.วชิรเมธี ร่วมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล คุณเริงศักดิ์ ปิ่นประทีป และดำเนินรายการโดย อ.ผ่องพรรณ เอกอาวุธ

Share
“คลังศัพท์ไทย” ฐานความรู้แห่งสังคมการเรียนรู้
Sep 24th, 2011 by Valaiporn Changkid 176 views

คำศัพท์ถือเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงความรู้อื่นๆ และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เรียนรู้ศึกษาในปัจจุบันวิทยาการต่างๆ จำเป็นต้องมีการใช้งานข้ามสาขากันอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากชื่อศาสตร์ต่างๆ ที่ประกอบด้วยสองหรือสามสาขามาเรียงกัน เช่น Thermodynamics, Bioinformatics, Computational  Linguistics,  Biomedical Engineering  ฯลฯ เข้าถึงฐานข้อมูลคลังศัพท์ไทยได้ที่ http://thaiglossary.org

คำศัพท์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถือว่าเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงความรู้อื่นๆ และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่เรียนรู้ศึกษา ในปัจจุบันวิทยาการต่างๆ จำเป็นต้องมีการใช้งานข้ามสาขากันอย่างมาก
ดังจะได้เห็นจากชื่อศาสตร์ต่างๆ ที่ประกอบด้วยสองหรือสามสาขามาเรียงกัน เช่น Thermodynamics, Bioinformatics, Computational Linguistics, Biomedical Engineering ฯลฯ ซึ่งทำให้การอ้างอิงความหมายของศัพท์วิทยาศาสตร์ เป็นที่น่าสนใจมาก

Share
STKS สัญจรวันนี้ขึ้นเหนือ
Jul 13th, 2011 by watinee 47 views
ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม STKS จับมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์จัดกิจกรรมร่วมกันในหลักสูตรจัดการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ เพิ่มทางเลือกให้กับห้องสมุดขนาดย่อมได้มีทางเลือก ILS ระบบเปิดเพิ่มขึ้น
Share
เส้นศูนย์สูตรคืออะไร
Apr 9th, 2011 by Valaiporn Changkid 2,471 views

ในทางภูมิศาสตร์ เส้นศูนย์สูตรคือเส้นสมมติรอบดาวเคราะห์ หรือเส้นที่ลากรอบโลกจากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออกที่มีระยะห่างของขั้ว โลกเหนือกับขั้วโลกใต้เท่ากัน ซึ่งก็เหมือนกับการแบ่งโลกออกเป็นสองซีกเท่าๆ กัน เส้นศูนย์สูตรจะใช้เป็นแหล่งอ้างอิงการกำหนดจุดต่างๆ บนพื้นโลก นอกจากนี้เส้นศูนย์สูตรยังจะเป็นตัวบ่งออกถึงอุณหภูมิของแต่ละประเทศด้วย ซึ่งประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจะเป็นพื้นที่ในเขตร้อน ส่วนประเทศที่อยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรจะเป็นพื้นที่เขตอบอุ่น

ติดตามชมวิดีโอรายการวันละนิดวิทย์เทคโน ตอน “เส้นศูนย์สูตรคืออะไร?” ได้ที่นี่
แหล่งที่มา : วันละนิด วิทย์เทคโน ตอน เส้นศูนย์สูตรคืออะไร?. ดำเนินรายการโดย พิพัฒน์ วิทยาปัญญานันท์. โมเดิร์นไนน์ทีวี.

Share
ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร
Apr 8th, 2011 by Valaiporn Changkid 53 views

ฮาร์ดดิสก์ ถูกสร้างขึ้นในปี 1950 ในยุคแรกมีความจุเพียง 1MB เท่านั้น ต่อมาได้พัฒนาให้มีความจุมากขึ้นซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญในการทำงานคือจานกลมแข็งที่ฉาบไปด้วยสารแม่เหล็ก

หลักการทำงานของฮาร์ดดิสก์ มีการทำงานคล้ายระบบเทปคลาสเซ็ทที่ใช้ตัวแม่เหล็กเป็นตัวบันทึกข้อมูลและสาร แม่เหล็กนี้สามารถลบและเขียนใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลของฮาร์ดดิสก์จะถูกเก็บไว้ในรูปโดเมนแม่เหล็กขนาดเล็กมากเพื่อ บรรจุข้อมูลที่ละเอียดและมากยิ่งขึ้น การพัฒนาของฮาร์ดดิสก์จะถูกนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเทปโทรทัศน์ เครื่องเมนเฟรม

ในปัจจุบันฮาร์ดดิสก์ถูกนำมาใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่น MP3 iPod หรือแม้กระทั่ววิทยุแบบพกพา สร้างความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น

ติดตามชมวิดีโอรายการวันละนิดวิทย์เทคโน ตอน “ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร” ได้ที่นี่
แหล่งที่มา : วันละนิด วิทย์เทคโน ตอน ฮาร์ดดิสก์ทำงานอย่างไร. ดำเนินรายการโดย พิพัฒน์ วิทยาปัญญานันท์. โมเดิร์นไนน์ทีวี.

Share
พระอาทิตย์ทรงกลดคืออะไร
Apr 8th, 2011 by Valaiporn Changkid 179 views

ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกลด จะเกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศล่างสุดของโลกเพราะเป็นที่อยู่ของเมฆจำนวนมากเมื่อ อากาศเย็นจัดทำให้ละอองน้ำในอากาศจับตัวเป็นเกล็ดน้ำแข็งที่มีอนุภาคเล็กๆ จำนวนมากลอยตัวอยู่กลางท้องฟ้าเมื่อเกล็ดน้ำแข็งเหล่านี้ไปปะทะกับแสง อาทิตย์ในระดับที่เหมาะสมจะเกิดการหักเหของแสงและสะท้อนกลับมาเป็นแถบสีรุ้ง ซึ่งเราเรียกกันว่า “พระอาทิตย์ทรงกลด”  การเกิดพระอาทิตย์ทรงกลดนั้นจะเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายฝนต้นหนาวเวลาประมาณ 10 โมงเช้าไปจนถึงเที่ยง โดยเราจะมองเห็นดวงอาทิตย์เป็นสีเหลืองอ่อน บางครั้งเราจะเห็นดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าเดิมและซ้อนกันให้เรามองเห็นเป็นหลายๆ ดวง นับว่าเป็นปรากฏการณ์อันน่ามหัศจรรย์ที่ของดวงอาทิตย์ทีเดียว

ติดตามชมวิดีโอรายการวันละนิดวิทย์เทคโน ตอน “พระอาทิตย์ทรงกลดคืออะไร?” ได้ที่นี่
แหล่งที่มา : วันละนิด วิทย์เทคโน ตอน พระอาทิตย์ทรงกลดคืออะไร?. ดำเนินรายการโดย พิพัฒน์ วิทยาปัญญานันท์. โมเดิร์นไนน์ทีวี.

Share
»  Substance: WordPress   »  Style: Ahren Ahimsa